Хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатӣ

0
4 590

ҚАРОРИ РАИСИ КУМИТАИ ДАВЛАТИИ САРМОЯГУЗОРҳ 

ВА ИДОРАИ АМВОЛИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ  ТОҶИКИСТОН

Дар бораи аз эътибор соқит намудани Қарори ҳайати мушовараи Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 майи соли 2017, №29 “Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои гузаронидани санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор ва номгӯи масъалаҳои назоратӣ дар мавзӯи моликият ва идоракунии моликияти давлатӣ хангоми гузаронидани санҷишифаъолияти субъектҳои хоҷагидор”

ҚАРОРИ РАИСИ КУМИТАИ ДАВЛАТИИ САРМОЯГУЗОРҳ 

ВА ИДОРАИ АМВОЛИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ  ТОҶИКИСТОН

Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои гузаронидани

санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор оид ба ҳолати

нигоҳдорҳ ва истифодабарии амволи давлатҳ


Санҷишҳои нақшавии

Хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатӣ 

дар асоси банди 2 моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор” вобаста ба назорати истифодаи амволи давлатӣ ва риояи қоидаҳои пешбурди дафтари бақайдгирии санҷишҳо дар соли 2020ҚОИДАҲОИ 

ГУЗАРОНИДАНИ САНҶИШИ ҲОЛАТИ НИГОҲДОРҳ 

ВА ИСТИФОДАБАРИИ АМВОЛИ ДАВЛАТҳҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЅАРОР

Дар бораи Хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатҳ


Мутобиѕи моддаи 12 Қонуни конститутсионии Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон» ва ӣиіати иӣрои Фармони Президенти Ӣуміурии Тоӣикистон аз 30 ноябри соли 2006 № 9 «Дар бораи такмили сохтори маѕомоти марказии іокимияти иӣроияи Ӣуміурии Тоӣикистон» Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон ѕарор мекунад:

1. Низомнома ва сохтори Хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатҳ тасдиѕ карда шавад (замимаіои 1,2).

2. Шумораи ниіоии кормандони Хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатҳ ба миѕдори 20 воіид (бе іайати хизматрасон) муѕаррар карда шавад.

3. Маблаҷгузории Хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатҳ аз іисоби маблаҷіои буӣети ӣуміуриявҳ ва дигар маблаҷіо дар мувофиѕа бо Вазорати молияи Ӣуміурии Тоӣикистон анӣом дода шавад.


Раиси Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон      

Э. Раімонов


аз 3 марти соли 2007 № 106

ш. Душанбе


Замимаи 1 

Бо ѕарори Іукумати 

Ӣуміурии Тоӣикистон 

аз 3 марти соли 2007 № 106 

тасдиѕ шудааст


Низомномаи Хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатҳ


I. Муѕаррароти умумҳ

1. Хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатҳ (минбаъдХадамот), назорат ва санӣиши истифодаи маѕсаднок ва нигаідории моликияти давлатиро, ки ба корхона ва муассисаіои давлатҳ, инчунин мувофиѕи тартиби муѕарраргардида ба дигар шахсони іуѕуѕҳ ва воѕеҳ дода шудаанд, амалҳ менамояд.

2. Хадамот дар фаъолияти худ іамин Низомномаро дастури амал ѕарор медиіад.

3. Хадамот дар Наѕшаи идоракунии Кумитаи давлатии сармоягузорҳ ва идораи амволи давлатии Ӣуміурии Тоӣикистон (минбаъд — Кумита) воѕеъ мебошад.

4. Хадамот фаъолияти худро якӣоя бо Кумита ва ё мустаѕиман дар іамкорҳ бо дигар маѕомоти іокимияти иӣроия, ташкилотіои ӣамъиятҳ ва дигар ташкилотіо анӣом медиіад.


II. Ваколатіо

5. Хадамот дар соіаи муѕарраргардидаи фаъолият ваколатіои зайлро анӣом медиіад:

— таъмини назорат ва санӣиши іолати нигаідорҳ ва истифодаи самараноки моликияти давлатҳ ба корхона ва муассисаіои давлатҳ вобаста мебошанд, инчун мувофиѕи тартиби муѕарраргардида ба дигар шахсони іуѕуѕҳ ва воѕеҳ дода шудаанд;

— назорати риояи тартиби дурусти баіисобгирҳ, сари ваѕт гузаронида азнавнархгузорҳ ва барӯйхатгирии (инвентаризатсия) амволи давлатҳ;

— назорат аз рафти иӣроиши шартномаіои иӣораи амволи давлатҳ ва пардохти сариваѕтии маблаҷи иӣора;

— назорат аз рафти истифодаи маѕсадноки фондіои давлатии манзилҳ ва хобгоііо;

— назорати риояи тартиби аз эътибор соѕит намудани воситаіои асосии корхонаву муассисаіои давлатҳ, инчунин риояи тартиби муѕарраргардидаи ӣамъоварии пораву партовіои металліои сиёі ва ранга, ки аз іисоби аз эътибор соѕит намудани оніо ба нуѕтаіои ѕабули оіанпора супорида мешаванд;

— назорати амволи корхонаву муассисаіои давлатие, ки мувофиѕи тартиби муѕаррарнамуда ба реӣаи боздошти муваѕѕатҳ (консерватсия) гузаронида шудаанд;

— ѕабули шаірвандон, пурра ва сари ваѕт баррасҳ намудани муроӣиати хаттҳ ва шифоіии шаірвандон ѕабули ѕарор оид ба оніо ва дар мӯілати муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон ирсол намудани ӣавоб ба аризадиіандагон;

— дар доираи салоіияти худ іифзи маълумотіое, ки дорои сирри давлатҳ мебошанд;

— ташкили омодагии касбии кормандони Хадамот, такмили ихтисос, баланд бардоштани тахассус ва таӣрибаомӯзии оніо, инчунин тайёр намудан ва такмилдиіии касбии мутахассисон дар масъалаіои марбут ба соіаи фаъолияти Хадамот;

— тибѕи тартиби муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон амалҳ намудани коріо оид ба ӣамъоварҳ, нигаідошт, баіисобгирҳ ва истифодаи іуӣӣатіои бойгонҳ, ки дар ӣараёни фаъолияти Хадамот ба вуӣуд меоянд;

— таіияи лоиіаіои ѕонуніо ва дигар санадіои меъёрии іуѕуѕии Ӣуміурии Тоӣикистон оид ба масъалаіои марбути соіаи фаъолияти Хадамот ва пешниіоди оніо ба Кумита барои баррасии минбаъда дар Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон;

— иӣрои дигар ваколатіое, ки аз тарафи Кумита ба зиммаи Хадамот гузошта мешаванд.

6. Хадамот бо маѕсади татбиѕи ваколатіо дар соіаи муѕарраргардидаи фаъолият іуѕуѕ дорад:

— бо ризоияти Кумита ва тибѕи тартиби ӣорҳ амволи давлатиро ба иӣора диіад ва истифодаи судманди онро назорат кунад;

— бо ризоияти Кумита таілил ва назорати іисоби дуруст ва пардохти дивидендіо, инчунин дигар маблаҷіои вобаста ба саімияіои ӣамъиятіои саіомиеро, ки дар сармояи оинномавии оніо іиссаи давлат мавӣуд аст, анӣом диіад;

— тибѕи ѕонунгузории ӣорҳ дар доираи салоіияти муѕаррарнамуда санӣиши субъектіои хоӣагидорро оид ба нигоідорҳ ва истифодаи амволи давлатҳ амалҳ менамояд;

— іангоми ошкор намудани далеліои ҷайриѕонунҳ истифодабарии амволи давлатҳ, истифодаи онро то ба танзим даровардани іуӣӣатіои дахлдор, боздорад;

— ба субъекти хоӣагидори санӣидашуда доир ба бартараф намудани камбудиіои ошкоргардида дастуріои ѕонунҳ ва асосноки иӣрояшон іатмиро диіад;

— нисбати такмили санадіои меъёрии іуѕуѕҳ оид ба нигаідорҳ ва самаранок истифодабарии моликияти давлатҳ, пешниіодот таіия намояд.


III. Ташкили фаъолият

7. Хадамотро Сардор роібарҳ менамояд, ки бо пешниіоди Кумита тибѕи тартиби муѕарраргардида аз ӣониби Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад.

Сардор барои иӣрои вазифаіои ба зиммаи Хадамот гузошташуда ва татбиѕи сиёсати давлатҳ дар соіаи муѕарраргардидаи фаъолият масъулияти шахсҳ дорад.

8. Воіидіои сохтории Хадамот аз раёсатіо ва бахшіо иборатанд. Ба таркиби раёсатіо шӯъбаіо шомиланд.

9. Сардор:

— роібарии умумии фаъолияти Хадамотро анӣом медиіад;

— фармоніо мебарорад, ки иӣрои оніо аз ӣониби тамоми кормандони Хадамот іатмҳ мебошанд;

— сардор муовин ва кормандонро дар мувофиѕа бо Кумита, тибѕи тартиби муѕарраргардида ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд;

— байни кормандони Хадамот вазифаіоро таѕсим мекунад;

— ба кормандони Хадамот супориш медиіад ва иӣрои оніоро назорат мекунад;

— ӣадвали штатии Хадамотро дар доираи фонди музди меінат ва шумораи кормандони муѕарраршуда, инчунин сметаи хароӣоти нигаідошти Хадамотро дар доираи маблаҷгузории тасдиѕшуда барои давраи дахлдор таіия намуда, барои баррасҳ ба Кумита пешниіод менамояд;

— наѕшаи кории Хадамотро таіия намуда, барои тасдиѕ ба Кумита пешниіод мекунад;

— тибѕи тартиби муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон дар бораи хизмати давлатҳ масъалаіои вобаста ба адои хизмати давлатиро дар Хадамот іал менамояд;

— тибѕи тартиби муѕарраргардида кормандони Хадамотро, ки дар соіаи муѕарраргардидаи фаъолият коріоро анӣом медиіанд, барои сарфароз гардонидан бо унвоніои фахрҳ ва мукофотіои давлатии Ӣуміурии Тоӣикистон пешниіод менамояд.

10. Хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатҳ шахси іуѕуѕҳ буда, дорои мӯір бо сабти Нишони давлатии Ӣуміурии Тоӣикистон ва номи худ бо забоніои давлатҳ ва русҳ, мӯіріои дахлдор, штампу бланкаіо мебошад ва аз суратіисоби ягонаи хазинадории Вазорати молияи Ӣуміурии Тоӣикистон маблаҷгузорҳ мегардад.

11. Маіали ӣойгиршавии Хадамот — шаіри Душанбе, хиёбони Рудакҳ 44 мебошад.


Замимаи 2 

Бо ѕарори Іукумати 

Ӣуміурии Тоӣикистон 

аз 3 марти соли 2007 № 106 

тасдиѕ шудааст


Сохтори Хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатҳ

Роібарият

Раёсати назорати нигаідорҳ ва самаранок истифодабарии амволи давлатҳ

Раёсати баіисобгирҳ ва таілил

Шӯъбаи назорати истифодаи амволи давлатҳ

Шӯъбаи назорати иӣроиши шартномаіои иӣораи амволи давлатҳ

Бахши молия ва хоӣагидорҳ

Новость отредактировал: admin - 16-04-2020, 16:30