Тартиби фурӯши объектҳои моликияти давлатӣ дар музоядаҳо ва тендерҳо

0
4 191


1.Ахбори иттилооти оид ба фурӯши объектҳои мансуб ба моликияти ҷумҳурияви


ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ҚАРОР

Дар бораи Тартиби фурӯши объектҳои моликияти давлатҳ дар музоядаҳо ва тендерҳо

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 28.12.2006 № 590, аз 30.03.2010 № 188, аз 5.12.2013 № 577)


Бо мақсади таъмин намудани шаффофият ва рақобатнокҳ дар ҷараёни татбиқи нақшаҳо ва барномаҳои хусусигардонии моликияти давлатҳ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577):

1. Низомнома оид ба тартиби фурӯши объектҳои моликияти давлати дар музоядаҳо ва Низомнома оид ба тартиби фурӯши объектҳои моликияти давлати дар тендерҳо тасдиқ карда шаванд (замима мегарданд).

2. Хориҷ карда шуд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577). 

3. Кумитаи давлатии сармоягузорҳ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ин низомномаҳоро, барои роҳбарҳ ва иҷро қабул намоянд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 28.12.2006  № 590, аз 5.12.2013 № 577).

4. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 декабри соли 1997 № 513 "Дар бораи тасдиқи Низомномаи тартиби фурӯши объектҳои хусусигардони дар музояда ва тендер" беэътибор дониста шавад.


Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Э. Раҳмонов


аз 1 марти соли 2004 № 98

ш. Душанбе


Бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 1 марти соли 2004 № 98 

тасдиқ шудааст

Низомномаи тартиби фурӯши объектҳои моликияти давлатҳ дар музоядаҳо

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010 № 188, аз 5.12.2013 № 577)

Низомнома мутобиқи Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" таҳия шуда, тартиб, қоидаҳо ва шартҳои фурӯши объектҳои моликияти давлатҳ (ҷумхуриявҳ ва коммунали)-ро дар музояда муқаррар мекунад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188, аз 5.12.2013 № 577).


1. Истилоҳоти истифодашаванда

1. Дар Низомнома, чи тавре ки минбаъд муайян шудааст, истилоҳоти дар поён овардашуда, агар матн мазмуни дигарро талаб накунад, маънои зайлро ифода мекунанд:

- тарзи англисии савдо (музоядаи англисҳ) - чунин тарзи музояда, ки ҳангоми он нархи эълоншудаи лот назар ба нархи ибтидоҳ бо қадами эълоншудаи пешакҳ то лаҳзаи мондани як нафар иштирокчии нархи аз ҳама баландро пешниҳоднамуда баланд карда мешавад;

- музояда - намуди фурӯши объектҳои хусусигардонҳ, ки аз харидор иҷрои ягон шартро нисбати объекти харидашаванда баъди хусусигардонии он талаб намекунад;

- музоядачҳ - шахси воқеҳ, ки аз тарафи фурӯшанда ё ташкилотчҳ барои гузаронидани музоядаи фурӯши объектҳо таъин ё киро карда мешавад;

- супориши музоядавҳ - қарори фурӯшанда дар бораи гузоштани объектҳо дар музояда;

- номгӯи музоядавҳ - номгӯи лотҳои дар хабари иттилоотҳ нишон додашуда, ки ба музояда гузошта мешаванд;

- комиссияи музоядавҳ - комиссияи аз тарафи фурӯшанда таъсисёфта, ки ба назорати рафти ташкил ва гузаронидани музояда ваколатдор аст;

- рӯзи бонкҳ - рӯзи кории расмҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- тарзи ҳолландии савдо (музоядаи холландҳ) - чунин тарзи музояда, ки ҳангоми он нархи эълоншудаи лот нисбат ба нархи ибтидоии лот бо қадами эълоншуда то лаҳзаи рақами музоядавии худро якумин шуда бардоштани яке аз иштирокчиён паст карда мешавад;

- пардохти кафолатҳ - таъмин намудани ҷиддияти нияти иштирок дар музояда ва дар ҳолати ҷолиб баромадан имзо намудани протоколи натиҷаҳои музояда ва бастани шартномаи хариду фурӯш аз тарафи иштироккунанда;

- тахтаи эълонҳо -лавҳаи дар ҷои барои ҷамъият дастрас гузошташуда, ки дар он фурӯшанда бояд иттилооти ба фурӯши объекти ба савдо гузошташуда тааллуқдоштаро ҷой диҳад:

- аризадиҳанда - шахси ҳуқуқҳ ва воқеии резидентҳ ва ҷайрирезидентҳ, ки барои иштирок дар музояда хоҳиш дорад ва пардохти кафолатиро додааст;

- дархост - ҳуҷҷати намуди муқарраршуда, ки дар он иштироккунанда риоя намудани ҳамаи талаботи Низомномаи мазкурро изҳор мекунад;

- музоядаи пӯшида - намуди музоядаи англисҳ, ки ҳангоми он иштироккунандагон пешниҳодҳои нархиро дар лифофаҳои сарпӯшида манзур мекунанд;

- хабари иттилоотҳ - пешниҳоди расмии оммавии фурӯшанда барои гузаронидани музояда, ки дар васоити электронҳ ва даврии ахбори умум интишор ёфтааст;

- лот - объекте, ки ба музояда гузошта мешавад. Дар ҳолати фурӯши саҳмияҳо, теъдоди воқеии саҳмияҳои ҷамъияти саҳомии мушаххаси ба музояда гузошташаванда лот ҳисоб меёбад;

- нархи ибтидоии лот - нархе, ки бо он музоядаи ҳар як лот шурӯь мешавад;

- нархи фурӯш - нархи охирини фурӯши лот, ки дар ҷараёни гузаронидани музояда ҳосил шудааст;

- нархи ҳадди ақали лот - он нархе, ки объекти дар музоядаи ҳолландҳ гузошташуда аз он пасттар фурӯхта намешавад;

- резидент (резидентҳ) - шахси воқеии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои доимии иқоматдошта, аз ҷумла оне, ки муваққатан берун аз ҳудуди он қарор дорад, инчунин шахси ҳуқуқии мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсисёфта ва аз қайд гузашта;

- ҷайрирезидент (ҷайрирезидентҳ) - шахси воқеии берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои иқомати доимҳ дошта (аз ҷумла онҳое ки мувақкатан дар Тоҷикистон қарор доранд); шахси ҳуқуқии мутобиқи қонунгузории давлати хориҷҳ таъсисёфта ва амалкунандаи берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта, ҳамчунин намояндагии хориҷии дипломатҳ, тиҷоратҳ ва дигар намояндагии расмҳ, созмонҳои байналмилалҳ, филиалҳо ва намояндагиҳои онҳо;

- объект - объекти хусусигардонҳ, саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомии ба давлат тааллуқдошта, корхонаҳои давлатҳ, шахсони ҳуқуқии дар заминаи қисматҳо ва воҳидҳои сохтории аз таркиби ҷамъиятҳои саҳомҳ ҷудо шуда аз нав таъсисёфта; қисматҳои истеҳсолҳ, ҷайриистеҳсолҳ ва воҳидҳои сохторҳ ҳамчун маҷмӯи амволҳ; амволи ҷудогонаи корхонаҳои давлатҳ;

- ташкилотчҳ - фурӯшанда, корхонаҳои воҳид ё давлатие, ки аз тарафи фурӯшанда таъсис ёфтааст, ё шахси ҳуқуқии дигари аз тарафи фурӯшанда интихобшуда, аз ҷумла дар асоси озмун, ки ваколати ташкил ва гузаронидани музоядаро доранд;

- нархи баҳодиҳҳ - нархи объекте, ки мутобиқи Тартиби муайян намудани арзиши объектҳои хусусигардонидашаванда, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2012, № 387 тасдиқ гардидааст, ба ҳисоб гирифта шудааст (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577);

- ҳуҷҷати пардохтҳ - ҳуҷҷате, ки пардохтро тасдиқ менамояд (супориши пардохтҳ, ордери мемориалҳ, забонхати расмҳ).

- ҷолиб - иштироккунандае, ки нархи аз ҳама баландро барои лот дар музоядаи англисҳ пешниҳод намудааст ё аввалин шуда рақами музоядавиаш (байрақча)-ро дар музоядаи ҳолландҳ бардоштааст.

- харидор - ҷолибе, ки бо фурӯшанда шартномаи хариду фурӯшро бастааст;

- низомнома - Низомномаи тартиби фурӯши объектҳои моликияти давлатҳ дар музоядаҳо;

- фурӯшанда - мақомоти аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои объектҳои моликияти ҷумҳуриявҳ ва аз тарафи Маҷлисҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон (ВМКБ), вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо барои амалҳ сохтани фурӯши объектҳои моликияти ба онҳо дахлдор дар музоядаҳо ваколатдор кардашуда;

- нақшаҳо, барномаҳо-нақшаҳо ва барномаҳои хусусигардонии моликияти ҷумҳуриявҳ ва коммуналҳ, ки бо қарорҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳо тасдиқ гардидаанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577);

- савдо - ҷараёни фурӯши объект дар музоядаҳои англисҳ ва ҳолландҳ;

- иштироккунанда - шахси воқеии резидентҳ ва ҷайрирезидентҳ, ки бо услуби муқарраршуда барои иштирок дар музояда аз қайд гузаштааст.


II. Муқаррароти умумҳ

2. Ҳангоми фурӯши объектҳо дар музоядаҳо қоидаҳои умумии зерин истифода бурда мешаванд:

- нархи ибтидоии объекти фурушҳ, ки ба музоядаи тарзи англисии савдо гузошта шуда, мутобиқи Тартиби муайян намудани арзиши объектҳои хусусигардонидашаванда, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2012, № 387 тасдиқ гардидааст, тибқи қонунгузории ҷорҳ муайян карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188, аз 5.12.2013 № 577).

3. Ҳангоми фурӯши объект бо тарзи ҳолландии савдо:

- нархи ибтидоҳ бо роҳи зарб задани нарх, ки мутобиқи сархати якуми банди 2 муайян шудааст, бо коэффитсиенти баландкунанда муқаррар карда мешавад. Коэффитсиент аз тарафи фурӯшанда муқаррар мегардад, ки бояд на камтар аз панҷ бошад.

- нархи ҳадди ақал ба андозаи пардохти кафолатҳ муқаррар карда мешавад.

4. Музояда дар сурати иштироки на камтар аз ду нафар гузаронида мешавад.

5. Ба натиҷаҳои музояда дар муддати 30 рӯзи тақвимҳ аз рӯзи гузаронида шудани он бо тартиби муайяннамудаи Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироз овардан мумкин аст.

6. Музоядаеро, ки бо вайрон кардани коидаҳои дар ин Низомнома муқарраршуда гузаронида шудааст, суд метавонад бо даъвои шахси манфиатдор, бекор кунад. Эътирофи бекор кардани савдо боиси бекор шудани шартномаи бо ҷолиб басташуда мегардад.

7. Ҳар шахси хоҳишманд - метавонад нусхаи электронии ин Низомномаро бо забонҳои давлатҳ ва русҳ ба таври ройгон аз сомонаҳои интернетии расмии Кумитаи давлатии сармоягузорҳ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корхонаи воҳиди давлатҳ оид ба ташкили фурӯши амволи давлатҳ, инчунин нусхаи чопии онро аз фурӯшанда бо нархи аслии чопи мошинҳ аз ҷое, ки дар тахтаи эълонҳо нишон дода шудааст, дастрас намояд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577).

8. Ҳангоми фурӯши объектҳои ба нақшаҳо ва барномаҳо дохилшуда, ҳамчунин фурӯши саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомии навтаъсис дар музояда қоидаҳои зерини фурӯш ба кор бурда мешавад: 

- саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомие, ки дар сармояи оинномавии онҳо ҳиссаи давлат вуҷуд дорад, дар музоядаи тарзи савдои англисҳ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фурӯш гузошта мешаванд; 

- саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомие, ки дар сармояи оинномавии онҳо ҳиссаи давлат аз 10 фоиз кам мебошад ва дар музоядаи тарзи савдои англисҳ ба фурӯш нарафтааст, метавонанд ба музоядаи тарзи савдои ҳолландҳ ба фурӯш бароварда шавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577).


III. Вазифаҳои фурӯшанда

9. Вазифаҳо оид ба ташкил ва гузаронидани музоядаҳо:

- тақсими объектҳо ба музоядаҳои ҷудогона;

- муқаррар намудани сана ва ҷои гузаронидани музояда, ҳамзамон музоядаҳои ба фурӯши объекти моликияти ҷумҳуриявҳ, ки дар нақшаҳо ва барномаҳо зикр шудаанд, танҳо дар шаҳри Душанбе гузаронида мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577);

- риояи шартҳои зерин нисбати саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомҳ:

дар музоядаи англисҳ саҳмияҳои ҷамъияти саҳомии алоҳида бо як ё якчанд теъдоди лотҳо ҳангоми яклухт (пурра) будани теъдоди саҳмияҳо дар ҳар лот гузошта мешаванд;

дар музоядаи ҳолландҳ маҷмӯи саҳмияҳои ҷамъияти саҳомҳ дар як лот гузошта мешавад.

10. Вазифаҳои дигар:

- муайян намудани нархи ибтидоии лот;

- таҳияи супориши музоядавҳ;

- додани рақами музоядавҳ;

- тайёр кардани хабари иттилоотҳ;

- нашри хабари иттилоотҳ;

- нашри дигар иттилоот, рекламаи объектҳо ва қоидахои гузаронидани музоядавҳ;

- таҳияи корти музоядавҳ;

- тартиб додани комиссияҳои музоядавҳ;

- ташкили шиносоҳ бо объектҳои ба музояда гузошташаванда мувофиқи хоҳиши ҳар як шахс;

- мутобиқи талаботи ин низомнома нав кардани иттилоот дар тахтаи эълонҳо;

- дар ҳолатҳои дар ин низомнома пешбинишуда пас гирифтани объектҳо аз музояда;

- бурдани назорати ташкил ва гузаронидани музоядаҳо аз тарафи ташкилотчҳ;

- бастани шартномаҳои хариду фурӯш бо ҷолибони музоядаҳо ва назорати иҷрои онҳо;

- амалҳ кардани ҳисобиҳо бо иштироккунандагон ва харидорон;

- амалҳ кардани ҳисобиҳо бо ташкилотчҳ;

- бурдани ҳисоби қайди музоядаҳо.

11. Фурӯшанда ҳуқуқ дорад вазифаҳои дар сархатҳои панҷум, шашум, ҳафтум, ҳаштум, нӯҳум, дувоздаҳум, сенздаҳум ва чордаҳуми банди 10 нишон додашударо ба ваколати ташкилотчҳ вогузор кунад.

12. Ташкилотчҳ ҳуқуқи супоридани ваколатҳои ба ӯ вогузоршударо ба каси дигар надорад.

13. Фурӯшанда метавонад вазифаҳои дар сархатҳои панҷум ва шашуми банди 10 омадаро ба мутахассисҳои соҳаи маркетинг, реклама ва алоқа бо ҷомеа вогузор кунад.

14. Муносибатҳои байни фурӯшанда ва ташкилотчҳ дар ташкил ва гузаронидани як ё зиёда музоядаҳо, ба ҷайр аз ҳолатҳое, ки ташкилотчҳ муассисаи давлатии бо ин мақсад таъсисдодаи фурӯшанда бошад, бо шартнома танзим мегардад. Дар чунин ҳолат муносибатҳои байни фурӯшанда ва ташкилотчиро оиннома муайян мекунад.

15. Супориши музоядавҳ бояд аз инҳо иборат бошад:

- номгӯи объектҳое, ки ба музояда гузошта мешаванд;

- суроҷаи объектҳо ва намуди асосии фаъолияти онҳо;

- тарзи гузаронидани савдо;

- мӯҳлатҳои ниҳоии гузаронидани музояда ва рақами бақайдгирии музояда;

- андозаи лотҳои гузошташаванда (бо фоизҳо аз сармояи оинномавҳ), миқдори лотҳо, теъдоди саҳмияҳо дар ҳар лот, нархи ибтидоии лот ҳангоми музоядаҳои англисҳ ва холландҳ дар ҳар кадом ҷамъияти саҳомҳ;

- ҷойи баргузории музояда (шаҳр ё ноҳия) (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577).


IV. Тартиби тайёрҳ барои гузаронидани музояда

16. Номгӯи ҳуҷҷатҳои зарурҳ ва тартиби гузаронидани муояда ҳангоми фурӯши корхонаи давлатҳ:

- нусхаҳои ҳуҷҷатҳои таъсисии шахсони ҳуқуқҳ; корхонаи давлатҳ;

- нусхаи баланси ҳисобдорҳ дар санаи охирини ҳисоботҳ пеш аз эълони фурӯш, ки мақомоти андоз тасдиқ кардааст;

- санади нархгузории объект.

17. Ҳангоми фурӯши саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомҳ:

- нусхаҳои ҳуҷҷатҳои таъсисии ҷамъияти саҳомҳ;

- нусхаҳои эломи эмиссияи саҳмияҳо ва шаҳодатномаи қаёди эмиссия дар Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- нусхаҳои баланси ҳисобдории ҷямъияти саҳомҳ дар санаи охирини ҳисоботҳ пеш аз эълони фурӯш, ки мақомоти андоз тасдиқ кардааст;

- санади нархгузории объект.

18. Ҳангоми фурӯши амволи корхонаи давлатҳ ҳамчун объекти мустақили хусусигардонҳ ҳуҷҷатҳо тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2010, № 391 "Дар бораи тасдиқи Тартиби ба фурӯш баровардани амволи давлатҳ ҳамчун объекти мустақили хусусигардонҳ" пешниҳод мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577).

19. Ҳангоми ташаккули комиссияи музоядавҳ:

- таҳия намудани лотҳо;

- тартиб додани супориши музоядавҳ;

- муқаррар намудани мӯҳлат ва ҷои гузаронидани музояда;

- муайян намудани нархҳои ибтидоии лотҳо;

- муайян кардани тартиби супоридани пардохти кафолатҳ;

- дар васоити ахбори умум ба чоп расонидани хабари иттилоотҳ оид ба гузаронидани музоядаҳо ва гузаронидани фаъолияти дигари ташвиқотҳ;

- тартиб додани корти музоядавҳ;

- шиносоҳ бо объектҳо бо хоҳиши иштирокчиёни эҳтимолии музоядаҳо, ки фурӯшанда ташкил кардааст;

- бақайдгирии иштирокчиён (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577).


V. Ташкилшавҳ ва салоҳияти комиссияи музоядавҳ

20. Барои амалҳ кардани назорати рафти ташкил ва гузаронидани музояда оид ба фурӯши объектҳои моликияти ҷумҳуриявҳ фурӯшанда комиссияро дар ҳайати 7 нафар таъсис медиҳад:

- ба комиссия намояндагони фурӯшанда, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188);

- ба комиссия намояндаи Кумитаи давлатии сармоягузорҳ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар сатҳи на пасттар аз муовини Раиси Кумита, роҳбарҳ мекунад (раиси комиссия) (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188);

- муовини раиси комиссия аз ҳисоби аъзон комиссия дар ҷаласаи комиссия интихоб карда мешавад;

- котиби комиссия намояндаи

- Кумитаи давлатии сармоягузорҳ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон,мебошад (яке аз аъзоёни комиссияи музоядавҳ) (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188);

- фурӯшанда бояд ҳар сол на камтар аз 30 % аъзоёни комиссияро иваз намояд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577).

21. Мақоми ваколатдори давлатии идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ташкили фурӯши моликияти ҷумҳуриявҳ дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурҳ, метавонад комиссияҳои назорати рафти ташкил ва гузаронидани музоядаҳои фурӯши объектҳои моликияти ҷумҳуриявиро дар ҳайати на кам аз 5 нафар аз ҳисоби намояндагони дахлдори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатҳ, мақомоти адлия, иқтисод, молия ва андоз ташкил намояд. Раиси комиссия дар сатҳи муовини раиси вилоят (шаҳр ё ноҳия) муайян карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577).

22. Барои амалҳ кардани рафти назорати ташкил ва гузаронидани музоядаҳои фурӯши объектҳои моликияти коммуналҳ фурӯшанда як ё якчанд комиссия ташкил мекунад. Ба ҳайати комиссия намояндагони дахлдори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатҳ, мақомоти минтақавии идоракунии амволи давлатҳ, мақомоти молия, иқтисод ва адлия шомил мешаванд. Ҳайати комиссия бо қарори раисони ВМБК, вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо тасдиқ карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577).

23. Қарорҳои комиссия бо овозҳои аксарияти аъзоҳои ҳузурдоштаи комиссия қабул карда мешаванд. Ҳангоми баробар будани овозҳо, овози раиси комиссия ҳалкунанда мебошад.

24. Комиссия ҳамон вақт салоҳиятнок ҳисоб мешавад, ки дар кори он на кам аз чор нафар аъзоён иштирок намоянд.

25. Ҳар як аъзои комиссия ҳуқуқи мулоҳизаи махсусро дорад, ки онро вай ба раиси комиссия ба таври хаттҳ пешниҳод менамояд. Мулоҳизаи махсуси ҳар як аъзои комиссия дар протоколи комиссия музоядавҳ сабт мегардад.


VI. Хабари иттилоотҳ

26. Хабари иттилоотҳ оид ба гузаронидани музояда барои фурӯши саҳмияҳои давлатҳ, иншооти ҷайриманқул, иншооти сохтмонашон нотамом як маротиба на дертар аз 30 рӯзи тақвимҳ то санаи гузаронидани музояда дар воситаҳои ахбори омма нашр карда мешавад.

- Хабари иттилоотҳ оид ба гузаронидани музояда барои фурӯши воситаҳои асосии манқули давлатҳ (воситаҳои нақлиётҳ ва механизмҳо,-таҷҳизоту воситаҳои компютерҳ, мебелу инвентар ва дигар воситаҳои манқул), амволи ҳабсгардида, ба фоидаи давлат мусодирагардида, пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва ранга як маротиба на дертар аз 15 рӯзи тақвимҳ то санаи гузаронидани музояда дар яке аз рӯзномаҳои ҷумҳуриявҳ нашр мегардад, инчунин дар сомонаи интернетии фурӯшанда ё ташкилотчии музояда ҷойгир карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577).

27. Хабари иттилоотҳ оид ба фурӯши саҳмияҳои давлатҳ, иншооти ҷайриманқул, иншооти сохтмони нотамом бо забони давлатҳ ё забони русҳ дар яке аз рӯзномаҳои ҷумҳуриявҳ чоп мегардад, инчунин дар сомонаи интернетии фурӯшанда ё ташкилотчии музояда ҷойгир карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577).

28. Дар бахши объектҳои моликияти коммуналҳ хабари иттиоолотҳ дар воситаҳои ахбори умуми маҳаллҳ, ки дар тамоми қаламрави ҳамин минтақа паҳн мешаванд, интишор карда мешавад.

29. Саҳифаҳои рӯзномаҳо бо хабари иттилоотии дар онҳо нашршуда на дертар аз як рӯзи баъди интишори онҳо дар тахтаи эълонҳо ҷой дода шуда, на барвақттар аз гузаштани як рӯзи баъди гузаронидани музояда аз тахтаи эълонҳо гирифта мешаванд.

30. Хабари иттилоотҳ бояд аз инҳо иборат бошад:

- ном, суроҷа, телефони фурӯшанда ва ташкилотчҳ;

- сана, ҷой, вақти гузаронидан ва рақами музояда;

- номгӯи, маҳалли ҷойгиршавии объект;

- фаъолияти асосии объект;

- ҳаҷми лотҳои гузошташаванда (бо фоизҳо аз сармояи оинномавҳ) дар ҳар як ҷамъияти саҳомҳ;

- тарзи гузаронидани музояда;

- нархҳои ибтидоии лотҳое, ки ба фурӯш гузошта мешаванд;

- нархи пасттарини лотҳо дар музоядаи ҳолландҳ;

- ҳаҷми пардохти кафолатҳ ва тартиби супоридани он;

- хаҷми боҷи комиссионҳ;

- телефонҳо ва суроҷаҳо, ки тавассути онҳо хоҳишмандон метавонанд маълумоти иловагҳ бигиранд;

- маълумоти дигар мувофиқи салоҳдиди фурӯшанда.

31. Фурӯшанда ба эътимоднок будани маълумотҳои дар ахбори иттилоотҳ интишор гардида ҷавобгӯ намебошад.


VII. Пардохти кафолатҳ

32. Пардохти кафолатҳ таъмини ӯҳдадориҳои зерини иштироккунанда мебошад:

- имзо намудани протоколи натиҷаҳои музояда дар сурати ҷолиб эълон гардидани ӯ;

- бастани шартномаи хариду фурӯш мутобиқи протоколи натиҷаҳои музояда;

- пешниҳоди маълумоти саҳеҳ ва ҳуҷҷатҳо ҳангоми бақайдгирҳ ба сифати иштироккунандаи музояда.

33. Пардохти кафолатҳ барои иштирок дар музояда дар ҳаҷми зерин муқаррар карда мешавад:

- 350 нишондиҳанда барои ҳисобҳо барои як лот дар музоядаи англисҳ ҳангоми фурӯши саҳмияҳои ба давлат тааллуқдошта, корхонаҳои давлатҳ ва маҷмӯъҳои амволҳ (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188);

- 15 нишондиҳанда барои ҳисобҳо барои як лот ҳангоми фурӯши мошинҳо, механизмҳо ва дигар воҳиди амвол дар музоядаи англисҳ (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188);

- 200 нишондиҳанда барои ҳисобҳо барои як лот ҳангоми фурӯши объектҳо дар музоядаи ҳолландҳ (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188);

34. Пардохти кафолатиро ҳам бо асъори конвертатсияшаванда ва ҳам бо асъори миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қурби расмии Бонки миллии Тоҷикистон, дар рӯзи пардохти он гузарондан мумкин аст.

35. Иштироккунанда ҳуқуқ дорад бо як ҳуҷҷати пардохти теъдоди номаҳдуди пардохтҳои кафолатиро супорад, ҳамзамон як пардохти кафолатҳ ба иштироккунанда ҳуқуқи харидани як лотро медиҳад.

36. Пардохти кафолатҳ мумкин аст ба таври нақдҳ ё ҷайринақдҳ супорида шавад.

37. Супоридани пардохти кафолатҳ ба таври ҷайринақдҳ аз рӯзи нашри хабари иттилоотҳ оҷоз шуда як рӯз пеш аз шурӯъи музояда қатъ мешавад.

38. Супоридани пардохти кафолатҳ ба таври нақд аз рӯзи нашри хабари иттилоотҳ оҷоз шуда як соат пеш аз шурӯъи музояда қатъ мешавад.

39. Пардохти кафолатҳ ба таври ҷайринақдҳ, ҳамон вақт супорида ҳисоб мешавад, ки иштироккунанда ҳуҷҷати пардохтии тасдиқкунандаи супоридани пардохти кафолатиро ҳамроҳи худ дошта бошад.

40. Пардохти кафолатии харидор ҳамчун пардохтҳои мутобиқи шартномаи хариду фурӯш анҷомдодашаванда ба ҳисоб гирифта мешавад.

41. Иштироккунандае, ки ҷолиби музояда нашудааст, ҳуқуқ дорад ба тариқи хаттҳ аз баргардонидани пардохти кафолатҳ, бо мақсади истифодаи маблаҷи мазкур барои иштирок дар музоядаҳои минбаъда, даст кашад.

42. Пардохти кафолати дар ҳолатҳои зерин пас гардонида намешавад:

- даст кашидани ҷолиб аз имзои протоколи натиҷаҳои музояда ё аз бастани шартномаи хариду фурӯш;

- иҷро накардан ё иҷрои нокифояи ӯҳдадориҳои шартномаи хариду фурӯш;

- ҳангоми пешниҳоди нархи ба андозаи аз ҳаҷми панҷкаратаи нархи ибтидоии объект камтар дар музоядаи пӯшида аз тарафи иштироккунанда;

- ҳангоми ошкор намудани номувофиқии иштироккунанда ба талаботе, ки ин Низомнома аз ӯ талаб менамояд.

43. Ба истиснои ҳолатҳои дар бандҳои 41 ва 42 нишон додашуда, пардохти кафолатҳ ба иштироккунанда дар муддати 5 рӯзи бонкҳ аз рӯзи гузаронидани музояда ё дар муддати 5 рӯзи бонкҳ аз рӯзи гузаштани пардохти кафолатҳ ба суратҳисоби фурӯшанда дар ҳолате ки он баъди гузаронидани музояда дохил шудааст, баргардонида мешавад.

44. Дар ҳолате, агар пардохти кафолатии иштироккунанда аз андозаи пардохтҳои кафолатии лотҳо, ки дар онҳо вай ҷолиб эълон шуда буд, зиёд бошад, ҳаҷми пардохти кафолатии аз талабшаванда зиёд ба ҳисоби пардохтҳои дар пешистода ҳангоми хариди лотҳо гузаронида мешавад, ё бо хоҳиши иштироккунанда бо асъоре, ки пардохти кафолатҳ супорида шуда буд, баргардонида мешавад.


VIII. Рекламаи музояда ва дастраскунии маълумот ҳангоми шиносоҳ бо объект

45. Рекламаи музоядаро метавонад худи фурӯшанда ё ташкилотчҳ бо мувофиқа бо фурӯшанда амалҳ намояд.

46. Реклама ба шакли озод ташкил шуда бояд ба ҷалби махсусан васеи иштироккунандагон нигаронида шавад.

47. Маьлумот дар реклама бояд саҳеҳ бошад ва ба иттилооти дар хабари иттилоотҳ интишоршуда мухолифат накунад.

48. Дар ҳолати мухолифати маълумоти дар реклама буда ва хабари иттилоотҳ, маълумоти дар хабари иттилоотҳ интишоршуда ҳамчун асос гирифта мешавад. Чунин мухолифат барои бекор кардани музояда ё гирифтани объект аз музояда асос шуда наметавонад.

49. Маълумоти муфассалтарро назар ба маълумоти дар хабари иттилоотҳ интишоршуда, оид ба ҳолати молиявҳ ва техникии корхона, ҳангоми шиносоҳ бо объект аз маъмурияти корхона гирифтан мумкин аст.

50. Нусхаи баланси ҳисобдории ҷамъияти саҳомҳ дар санаи охирини ҳисоботи пеш аз эълони фурӯш, ки мақомоти андоз тасдиқ кардааст дар ихтиёри фурӯшанда мебошад ва ба ҳамаи хоҳишмандон пешниҳод карда мешавад.

51. Баъди нашри хабари иттилоотҳ фурӯшанда, ташкилотчҳ ва маъмурияти объект вазифадоранд, ки ба ҳамаи хоҳишмандон бе ягон шарт ва маҳдудкунҳ, дастрасҳ ба корхона ва маълумот дар бораи он, аз ҷумла дар ҳолати фурӯши саҳмияҳо нусхаи эъломи эмиссияро низ таъмин намоянд.

52. Дар ҳолати аз тарафи маъмурияти корхона пешниҳод нашудани маълумот, фурӯшанда метавонад ҷазои интизомиро нисбати роҳбари корхона истифода барад.


IX. Бекор кардани музояда ва гирифтани объект аз музояда

53. Агар дар хабари иттилоотҳ маълумотҳои дар сархатҳои якум, дуюм, панҷум, ҳаштум ва нуҳуми банди 30-и ин Низомнома нишон додашуда мавҷуд набошанд ё ихтилофе доир ба ин бандҳо байни хабарҳои алоҳидаи иттилоотҳ дида шавад, фурӯшанда на дертар аз 3 рӯз то рӯзи баргузоршавии музояда ин музоядаро метавонад бекор намояд ва хабари бекоршавии онро дар ҳамон васоити ахбори умуме, ки хабари иттилоотҳ нашр шуда буд, интишор мекунад.

54. Агар дар хабари иттилоотҳ маълумотҳои дар сархатҳои сеюм, шашум, ҳафтуми банди 30-и ин Низомнома зикршуда мавҷуд набошанд ё ихтилофе доир ба ни сархатҳо дар байни хабарҳои алоҳидаи иттилоотҳ дида шавад, фурӯшанда на дертар аз 3 рӯз то рӯзи баргузоршавии музояда метавонад объектро аз музояда пас гирад ва дар хусуси бозпас гирифтани объект дар ҳамон васоити ахбори умуме, ки хабари иттилоотҳ чоп шуда буд, маълумот нашр мекунад.

55. Дар ҳолатҳое, ки фурӯшанда музоядаро дар мӯҳлати аз 3 рӯз пештар то рӯзи баргузоршавии он бекор менамояд ӯ вазифадор аст зарари воқеиро барои иштирокчиёни музояда дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ҷуброн намояд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188).

56. Дар ҳамаи ҳолатҳои бекоркунии музояда ё бозпас гирифтани иншоот аз музояда фурӯшанда вазифадор аст хабарро дар ин бора дар тахтаи эьлонҳо дар рӯзи қабули чунин қарор ҷой диҳад.


X. Иштироккунандагони музояда

57. Барои иштирок дар музояда шахсони воқеҳ ва ҳуқуқии резидентҳ ва ҷайрирезидентҳ, ки мувофиқи тартиби дар фасли XI ин Низомнома муайяншуда аз қайд гузаштаанд, роҳ дода мешаванд.

58. Инҳо иштирокчиёни музояда шуда наметавонанд:

- шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар сармояи оинномавии онҳо ҳиссаи давлат аз 25% зиёд аст;

- кормандони фурӯшанда ва ташкилотчии музояда, инчунин аъзоёни комиссияи музоядавҳ;

- ҷолибони музоядаҳои қаблҳ ё намояндаҳои қонунии онҳо, ки ӯҳдадориҳои пешбининамудаи ин Низомномаро иҷро накардаанд, онҳое, ки аз ҳуқуқи иштирок дар музоядаҳои минбаъда ба мӯҳлати дувоздаҳ моҳ аз лаҳзаи баргузоршавии музоядаи дар он ҷолиб эълон шуда, маҳрум карда шудаанд;

- иштироккунандагон ва шахсони ҳузурдошта, ки ба рафти музояда кӯшиши таъсир расонидан доранд ё қоидаҳои гузаронидани онро вайрон мекунанд, мувофиқи қарори комиссияи музоядавҳ аз толори баргузории музояда бароварда шуда ба мӯҳлати дувоздаҳ моҳ аз ҳуқуқи иштирок дар музоядаҳо маҳрум карда мешаванд.

59. Фурӯшанда, ташкилотчҳ ва комиссияи музоядавҳ ҳуқуқ надоранд, ки:

- аз иштирокчҳ маълумотро оид ба нияти харидани ин ё он лоти дар музояда гузошташуда талаб намоянд;

- пешниҳоди ҳуҷҷатҳои иловагиро барои аз қайд гузаштан ба сифати иштирокчҳ ҷайр аз ҳуҷҷатҳои дар ин Низомнома номбаршуда талаб намоянд;

- иттилоотеро, ки ба иштироккунандагони музояда иртибот дорад ё ба рафти музояда ҳангоми гузаронидани он таъсир мерасонад ошкор намоянд.


XI. Ба қайд гирифтани иштироккунандагони музояда

60. Иштироккунандагон ба толори музояда бо манзур намудани пойгир дар бораи тасдиқи қайди иштироккунанда ва шиноснома ё ҳуҷҷати дигари тасдиқкунандаи шахсият роҳ дода мешаванд.

61. Ба қайд гирифтани иштироккунандагони музояда аз рӯзи интишори хабари иттилоотҳ дар матбуоти ҷумҳуриявҳ ё маҳаллҳ оҷоз шуда як соат пеш аз саршавии музояда ба поён мерасад.

62. Бақайдгирҳ дар дафтарҳои махсуси ҳар саҳифааш рақамгузорҳ шуда ва бо ришта дӯхташудаи қайди иштироккунандагони музояда барои шахсони воқеҳ ва ҳуқуқҳ алоҳида аз рӯи шартҳои дар замимаҳои 1 ва 2 нишон додашуда бурда мешавад.

63. Барои аз қайд гузаштан ба сифати иштироккунанда шахси воқеии резидентҳ бояд пешниҳод намояд:

- дархост барои иштирок дар музояда дар як нусха (замимаи 3). Аризадиҳанда бланки дархостро аз фурӯшанда ё ташкилотчҳ дар толори баргузории музояда мегирад. Нарасидани бланкҳо сабаби рад кардани бақайдгирии аризадиҳанда шуда наметавонад;

- шиноснома ё ҳуҷҷати дигари тасдиқкунандаи шахсият;

- нусхаи асли ҳуҷҷати пардохт, ки супоридани пардохти кафолатиро тасдиқ мекунад;

- ваколатномаи тавассути нотариус тасдиқшуда, ки салоҳияти намояндаи шахси воқеиро тасдиқ мекунад;

- иҷозатномаи дахлдор мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди иштирок дар музоядаи фурӯши пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва ранга (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577).

64. Барои аз қайд гузаштан ба сифати иштироккунанда шахси воқеии ҷайрирезидентҳ бояд ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намояд:

- ҳуҷҷатҳои дар сархатҳои якум, сеюм, чоруми банди 63 зикршуда;

- шиноснома ё ҳуҷҷати дигари тасдиқкунандаи шахсият бо тасдиқи нотариалии тарҷума бо забонҳои тоҷикҳ ва русҳ;

- иҷозатномаи дахлдор мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди иштирок дар музоядаи фурӯши пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва ранга (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577). 

65. Барои аз қайд гузаштан ба сифати иштироккунанда шахси ҳуқуқии резидентҳ бояд ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намояд:

- дархост барои иштирок дар музояда дар як нусха (замимаи 3). Нарасидани бланкҳо сабаби рад кардани бақайдгирии аризадиҳанда шуда наметавонад;

- нусхаи аслии ҳуҷҷати пардохт, ки супоридани пардохти кафолатиро тасдиқ мекунад;

- ҳуҷҷате, ки аз ҷониби шахси аввали мансабдори шахси ҳуқуқҳ имзо ва бо мӯҳр тасдиқ шудааст ва салоҳияти намояндаи шахси ҳуқуқиро тасдиқ менамояд;

- нусхаҳои бо мӯҳри шахси ҳуқуқии дархосткунанда тасдиқшудаи оиннома ва шаҳодатномаи аз қайд гузаштани шахси ҳуқуқҳ (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577);

- дар ҳолати иштироки шахси аввал нусхаи фармон ё қарори маҷлиси умумҳ дар бораи таъин шудани ӯ;

- иҷозатномаи дахлдор мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди иштирок дар музоядаи фурӯши пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва ранга (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577).

66. Барои аз қайд гузаштан ба сифати иштироккунанда шахси ҳуқуқии ҷайрирезидентҳ ҳуҷҷатҳои зеринро бояд пешниҳод намояд:

- ҳуҷҷатҳои дар сархатҳои якум ва дуюми банди 65 зикршуда;

- нусхаи асли ҳуҷҷате, ки аз ҷониби шахси аввали мансабдори шахси ҳуқуқи имзо ва бо мӯҳр тасдиқ шудааст ва салоҳияти намояндаи шахси ҳуқуқиро тасдиқ мекунад бо тасдиқи нотариалии тарҷума ба забонҳои тоҷикҳ ва русҳ;

- нусхаҳои ба таври нотариалҳ тасдиқшудаи оиннома ва шаҳодатнома оид ба аз қайд гузаштани шахси ҳуқуқҳ бо тасдиқи нотариалии тарҷума бо забонҳои тоҷикҳ ва русҳ;

- иқтибоси қонунҳ аз реестри савдо ё ҳуҷҷати дигари ба забонҳои тоҷикҳ ё русҳ тарҷумашудаи бо тариқи нотариалҳ тасдиқгардидае, ки мутобиқи қонунгузории давлати худаш шахси ҳуқуқии амалкунанда будани иштироккунандаро исбот мекунад;

- дар ҳолати иштироки шахси аввал, нусхаи фармон ё қарори маҷлиси умумҳ дар бораи таъин шуданн ӯ.

67. Фурӯшанда ё ташкилотчҳ ҳуқуқ надоранд, ки шахсони ҳуҷҷатҳои дар бандҳои 63, 64, 65 ва 66 нишон додашудадоштаро ба қайд нагиранд.

68. Ба шахсе, ки аз қайд гузаштаааст, чунин ҳуҷҷатҳо дода мешавад:

- пойгири дархост - тасдиқи аз қайд гузаштан аз рӯи шакли дар замимаи 4 зикршуда;

- корти музоядавҳ;

- нусхаи ин Низомнома бо тарҷумаи тоҷикҳ ва русҳ мувофиқи интихоби иштироккунанда;

- рақами музоядавҳ (байрақча).

69. Баъди ба поён расидани музояда иштироккунандагон ба ташкилотчҳ нусхаи ин Низомнома ва рақами музоядавҳ (байраҷча)-ро месупоранд.

70. Истифода бурдани рақами музоядавҳ аз тарафи шахси дигар, дар ҷараёни музояда манъ аст.


XII. Гузаронидани музояда

71. Музоядаро музоядачҳ мегузаронад.

72. Музояда аз эълони қоидаҳои гузаронидани музояда оҷоз мешавад.

73. Музояда аз рӯи ҳар як лот бо эълони музоядачҳ дар бораи объекти фурӯш, тавсифи кӯтоҳи он, усули гузаронидани музояда, нархи ибтидоҳ ва қадами таҷйирёбии нарх оҷоз мешавад.

74. Мунтазамии гузоштани лотҳо дар музояда бояд ба тартиби дар хабари иттилоотҳ муқарраршуда мувофиқат кунад.

75. Ду қадами якуми таҷйирёбии нархҳо дар ҳаҷми 5% аз нархи ҷории лот муқаррар мешавад. Музоядачҳ ҳуқуқ дорад мустақилона қадамҳои минбаъдаро эълон намуда, нархро дар доираи аз 5% то 10% нархи ҷории лот таҷйир диҳад.

76. Иштироккунандагон ва шахсони ҳузурдошта, ки ба рафти музояда кушиши таъсир расонидан доранд ё қоидаҳои гузаронидани онро вайрон мекунанд, мувофиқи қарори комиссияи музоядавҳ аз толори баргузории музояда бароварда шуда, ба мӯҳлати дувоздаҳ моҳ аз ҳуқуқи иштирок дар музояда маҳрум карда мешаванд.

77. Натиҷаҳои музояда аз рӯи ҳар як лоти фурӯхташуда бо протоколи аз тарафи комиссияи музоядавҳ, музоядачҳ ва ҷолиб имзошуда баъди ба поён расидани музояда аз рӯи ҳар лот таҳия мешавад (замимаи 5). Музоядачҳ ҳуқуқ дорад, ки барои ба имзо расонидани протокол танаффус эълон намояд. Як нусхаи протокол ба харидор дода хоҳад шуд.

78. Протокол дар се нусха таҳия мешавад, яктогҳ барои фурӯшанда, харидор ва комиссияи музоядавҳ.

79. Комиссияи музояданҳ бояд ба фурӯшанда як нусхаи протоколро оид ба натиҷаҳои музояда на дертар аз як рӯзи баъди музояда сипаришуда диҳад.

80. Протоколи натиҷаҳои музояда аз рӯи лоти мазкур ҳуҷҷатест, ки натиҷаҳои музояда, инчунин ӯҳдадории ҷолиб ва фурӯшандаро барои аз рӯи нархи фурӯш бастани шартномаи хариду фурӯши объекти хусусигардонҳ сабт мекунад.

81. Ҷолиб ё фурӯшанда вазифадоранд шартномаи хариду фурӯшро дар мӯҳлати на зиёдтар аз 10 рӯзи бонкҳ аз рӯзи имзошавии протокол, ба имзо расонанд.

82. Дар сурати даст кашидани фурӯшанда аз бастани шартнома харидор ҳақ дорад ба суд дар хусуси маҷбуран бастани шартнома, инчунин ҷуброни зарарҳое, ки бинобар саркашҳ намудани фурӯшанда аз бастани шартнома ҳосил шудаанд, муроҷиат намояд.

83. Дар сурати даст кашидани комиссия аз имзои протокол, ташкилотчҳ вазифадор аст пардохти кафолатиро баргардонад, инчунин ба шахси дар савдо бурд карда товони зарари аз иштирок дар савдо ба даст омадаро ба маблаҷи 20 фоиз аз пардохти кафолатҳ зиёд ҷуброн намояд ва объекти мазкур ба музояда дар ҳамон сатҳ гузошта мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188).

84. Дар сурати даст кашидани ҷолиби музояда аз имзои протоколи натиҷаи музояда ё бастани шартномаи хариду фурӯш, объекти фурӯхташуда ба музояда аз нав дар ҳамон сатҳ гузошта мешавад.

85. Дар музояда ба сифати нозирон ҳуқуқ доранд кормандони васоити ахбори умум ва намояндагони созмонҳои байналмилалҳ иштирок намоянд.

86. Аз рӯи натиҷаи ҳар музояда протоколи ҷамъбастҳ бо шакли дар замимаи 6 омада, тартиб дода мешавад.

87. Нусхаҳои протоколи ҷамъбастҳ:

- дар тахтаи эьлонхо то охири рӯзи баргузории музояда ҷой дода шуда, бояд муддати 10 рӯз он ҷо монанд;

- барои ҳамаи иштироккунадагони хоҳишманд, ки ба шӯъбаи умумии фурӯшанда муроҷиат кардаанд, аз рӯзи аввали кории баъди гузаштани музояда бояд дастрас бошад.

XIII. Музоядаи англисҳ

88. Музоядачҳ нархи ибтидоии лот ва қадами зиёдкунии нархро эълон мекунад.

89. Дар сурате, ки ду ё зиёда иштироккунандагон рақамҳои худро дар як вақт боло мекунанд, музоядачҳ нархи ибтидоии лотро ба қадами эълоншуда баланд мекунад. Музоядачҳ рақамҳои музоядавии иштироккунандагони музоядаро эълон менамояд, нархро устувор намуда баландкунии онро пешниҳод мекунад.

90. Музояда аз рӯи лот то ҳамон лаҳзае давом мекунад, ки як иштироккунандаи нархи баландтаринро пешниҳоднамуда монад. Музоядачҳ рақами музоядавии иштироккунандаеро, ки нархи баландтаринро пешниҳод намудааст, эълон мекунад.

91. Музоядачҳ се маротиба нархи охирини лотро такрор намуда баъди набудани рақамҳои болошуда бо зарбаи болҷача фурӯхта шудани лоти мазкурро эълон мекунад.

92. Ҳангоми 5 маротиба зиёд шудани нархи ибтидоии лот комиссияи музоядавҳ музоядаро боздошта байни иштироккунандагоне, ки ба лот 5 маротибаи нархи ибтидоҳ ва аз он зиёдро пешниҳод намудаанд, музоядаи пӯшида мегузаронад.

93. Музоядаи пӯшида ҳамон рӯз баъди ба поён расидани музояда аз рӯи лотҳои боқимонда гузаронида мешавад.

94. Ҳангоми гузаронидани музоядаи пӯшида иштироккунандагон нархи лоти мазкурро ба таври хаттҳ дар лифофаи сарпӯшида пешниҳод менамоянд (замимаи 7).

95. Комиссия лифофаҳоро бо пешниҳодот дар ҳузури иштироккунандагони лоти мазкур, худи ҳамон рӯз мекушояд.

96. Нархи дар лифофа нишон додашуда бояд аз ҳаҷми панҷ каратаи нархи ибтидоҳ кам набошад.

97. Иштироккунандае, ки нархи баландтаринро пешниҳод намудааст, ҷолиби музояда дар лоти мазкур дониста мешавад.

XIV. Музоядаи ҳолландҳ

98. Музоядачҳ нархи ибтидои лотро эълон намуда харидани онро ба иштироккунандагон пешниҳод мекунад.

99. Агар ҳангоми эълон намудани нархи ибтидоҳ ду ва ё иштироккунандагони зиёдтари хоҳишманди харидории лоти мазкур рақамҳои музоядавии худро боло кунанд, музоядачҳ музоядаро аз рӯи қоидаҳои музоядаи англисҳ шурӯъ менамояд.

100. Агар баъди эълон намудани нархи ибтидоии лот хоҳишмандон барои харидории он пайдо нашаванд, музоядачҳ нархро ба бузургии қадами қайдшуда паст карда нархи навро эълон менамояд.

101. Музоядачҳ рақами шахсеро, ки аввалин шуда рақами музоядавиашро ҳангоми нархи эълоншуда бардоштааст номбар мекунад ва бо зарбаи болҷача ӯро ҷолиби лоти мазкур эълон мекунад.

102. Дар ҳолате, ки ду ва ё иштироккунандагони зиёдтар рақамҳои худро боло кардаанд, қарор оид ба кҳ рақами худро аввалин шуда боло кардааст, аз тарафи комиссияи музоядавҳ бо овоздиҳии оддҳ қабул карда мешавад ва иштироккунандагон ҳуқуқи муҳокима кардани онро надоранд.

103. Агар, ҳангоми эълон кардани нархи ҳадди ақали лот аз тарафи музоядачҳ ягон нафари иштироккунандагон хоҳиши харидани лоти мазкурро надошта бошанд, лот аз музояда гирифта мешавад.


XV. Тартиби ҳисобкунҳ

104. Дар сурати ҷолиб омадани харидор ба суратҳисоби фурӯшанда боҷи комиссиониро дар ҳаҷми 5% аз нархи фурӯш, ки ба нархи фурӯши лот дохил намешавад, мепардозад.

105. Фурӯшанда ва ташкилотчҳ ҳақ надоранд, ки аз харидор пардохтҳои иловагиро ҷайр аз нархи фурӯши лот, пардохти комиссионҳ ва боҷ барои хариду фурӯши дар музояда баҷо овардашуда, ҷаримаҳои дар сурати ба таъхир андохтани пардохти объект, ки дар бандҳои 107, 109 нишон дода шудаанд, талаб намоянд.

106. Шартномаи хариду фурӯши объекти хусусигардонҳ ба таври хаттҳ байни фурӯшанда ё ташкилотчҳ, вақте, ки ин ҳуқуқ мутобиқи банди 10 ба ӯ супорида шуда бошад ва харидор (замимаи 8) дар муддати на кам аз 10 рӯзи бонкҳ аз рӯзи гузаронидани музояда бо риояи талаботи дар Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда, баста мешавад.

107. Ҳисобкунҳ оид ба шартномаи хариду фурӯш байни фурӯшанда ва харидор сурат мегирад Зимнан харидор бо тартиби зерин ҳисобу китоб мекунад:

- пардохт дар ҳаҷми на кам аз 15% аз нархи фурӯши объект дар мӯҳлати на дертар аз 10 рӯзи бонкҳ аз рӯзи имзошавии шартномаи хариду фурӯш пардохтамешавад. Пардохти кафолатҳ ба ҳисоби пардохтҳои анҷомдодашаванда дароварда мешавад;

- маблаҷи боқимонда, бояд на дертар аз 30 рӯзи бонкҳ аз рӯзи имзои шартномаи хариду фурӯш пардохта шавад.

108 Ҳангоми иҷро накардани ӯҳдадорин пардохти нархи фурӯши объект аз тарафи харидор, ки дар сархати якуми банди 107 омадааст, фурӯшанда вазифадор аст шартномаро ба тарзи яктарафа қатъ карда, харидорро дар муддати 30 рӯзи таъхир кардани пардохт дар бораи қатъ кардани шартнома огоҳ намояд.

109. Ҳангоми иҷро накардани ӯҳдадории пардохти нархи фурӯши объект аз тарафи харидор, ки дар сархат дуюми банди 107 омадааст, фурӯшанда вазифадор аст шартномаро ба таври яктарафа қатъ карда харидорро дар муддати 30 рӯз аз рӯзи таъхир кардани пардохт дар бораи қать намудани шартнома огоҳ намояд, ба истиснои ҳолатҳое, ки харидор на камтар аз 50% нархи фурӯши объектро пардохтааст. Дар ин ҳолат мӯҳлати охирини пардохт ба 60 рӯзи бонкҳ дароз карда мешавад ва барои ҳар рӯзи бонкии таъхир, аз 31 рӯзи бонкҳ аз рӯзи имзои шартнома ҷарима ба ҳаҷми 0.2% аз маблаҷи нопардохтаи нархи объект, ситонида мешавад. Ҷарима аз маблаҷи қаблан пардохтнамудаи харидор бароварда мешавад.

Агар нархи фурӯш ба ҳаҷми пуррааш дар мӯҳлати дарозкардашуда пардохта нашавад, фурӯшанда вазифадор аст шартномаро ба таври яктарафа қатъ карда харидорро дар мӯҳлати 30 рӯз аз рӯзи ба таъхир андохтани пардохт, дар бораи қатъ кардани шартнома огоҳ намояд. Дар ин ҳолат ба харидор маблаҷи пардохташуда, ки аз он пардохти кафолатҳ ва ҷарима бароварда шудааст, дар муддати 5 рӯзи бонкҳ аз рӯзи гузаштани мӯҳлати дарозкунҳ, баргардонида мешавад.


XVI. Гузариши ҳуқуқи соҳибмулкҳ

110. Дар муддати се рӯзи бонкҳ аз лаҳзаи пардохти пурраи нархи лот, фурӯшанда ва харидор бояд санади супурдану қабул кардани объектро имзо кунанд (замимаи 9) (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188).

111. Дар ҳолати фурӯши бастаи саҳмияҳо санади супурдану қабул кардани саҳмияҳо, ки бо тартиби дар ин Низомнома пешбинишуда имзо шудааст мебошад, супорише барои мақомоти барандаи реестри дорандагони қоҷазҳои қиматноки ҷамъиятҳои саҳомҳ дар реестр ҷиҳати қайд кардани ивазшавии соҳиби саҳмияҳо. 

112. Дар ҳолати корхонаи давлатҳ, воҳиди сохтории истеҳсолҳ ва ҷайриистеҳсолҳ, воҳиди сохтории корхонаҳои давлатҳ чун маҷмӯи амволҳ ва амволи ҷудогонаи корхонаи давлатҳ будани объект, ҳуқуқи соҳибмулкҳ ба ин объект ба харидор аз лаҳзаи қайди давлатии чунин ҳуқуқ бо тартиби дар қонун муқарраршуда мегузарад. 

113. Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқ соҳибмулкҳ ба саҳмияҳои фурӯхташуда иқтибос аз реестри саҳмдорони ҷамъиятщои саҳомҳ мебошад, ки аз тарафи мақомоти давлатии ваколатдор, дода мешавад. 

114. Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи соҳибмулкҳ ба маҷмӯи амволҳ шаҳодатнома дар бораи ҳуқуқи соҳибмулкҳ мебошад, ки аз тарафи идораҳои нотариалии давлатҳ да маҳалли ҷойгиршавии объекти фурӯхташуда дода мешавад. 


Бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 1 марти соли 2004 № 98 

тасдиқ шудааст

Низомнома дар бораи тартиби фурӯши объектҳои моликияти давлатҳ дар тендерҳо

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 28.12.2006 № 590, аз 2.12.2008 № 613 аз 30.03.2010 № 188, аз 31.12.2011 № 681, аз 5.12.2013 № 577)

Низомнома мутобиқи Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" таҳия шуда, тартиб, қоида ва шартҳои фурӯши объектҳои моликияти давлатиро (ҷумҳуриявҳ ва коммуналҳ) дар тендерҳои тиҷоратҳ ва сармоягузорҳ муқаррар менамояд.


I. Истилоҳоти истифодашаванда

1. Дар Низомнома, чи тавре ки минбаъд муайян мегардад, истилоҳот ва ибораҳои дар поён овардашуда, агар аз матн мазмуни дигаре пайдо нагардад, ба мазмуни зерин истифода бурда мешаванд:

- рӯзи бонкҳ - рӯзи расмии корҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- пардохти кафолатҳ (кафолатпулҳ) - таъмини пулии ӯҳдадориҳои иштироки бовиҷдононаи иштироккунанда дар тендер ва иҷро намудани вазифаҳои дар Низомномаи мазкур нишондодашуда;

- тендери дудавра - тендере, ки ба он комиссия аризадиҳандагони аз интихоби квалификатсионҳ гузаштаро даъват менамояд;

- рӯзи гузаронидани тендер - рӯзи муайян гардидани ҷолиб;

- тахтаи эълонҳо - тахтаи дар ҷои кушода ва намоён, вобаста ба суроҷаи фурӯшанда, гузошташуда мебошад, ки дар он фурӯшанда ахбороти талабнамудаи Низомномаи мазкурро ҷойгир менамояд;

- аризадиҳанда - шахси воқеҳ ё ҳуқуқии резидентҳ ё ҷайрирезидентҳ, ё консортсиум, ки барои ба тендер иштирок намудан дархости намунаи муқарраршуда додааст;

- дархост - ҳуҷҷати шакли муқаррардошта, ки дар он аризадиҳанда хоҳиши дар тендер иштирок намудани худро изҳор менамояд;

- тендери сармоягузорҳ - фурӯши объектҳо бо шартҳо, ки дар он иштироккунандаи барои пешниҳодҳои техникҳ ва молиявҳ маблаҷи умумии зиёдтаринро таклиф кардааст, ҷолиб дониста мешавад;

- инвеститсияҳо - инвеститсияҳо ба воситаҳои асосҳ, ки ба инкишофи иқтидори истеҳсолии объект равона гардидаанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681);

- ахбори иттилоотҳ - даъвати расмии сармоягузорони эҳтимолҳ барои иштирок ба тендер;

- интихоби квалификатсионҳ - интихоб намудани аризадиҳандагон барои иштирок ба тендер;

- тендери тиҷоратҳ - фурӯши объект (ҳо), ки шарти иштрок гузаштани аризадиҳанда аз интихоби квалификатсионҳ буда, тендер он иштироккунандае шинохта мешавад, ки барои объект арзиши зиёдтаринро пешниҳод намудааст;

- комиссия - комиссияи мутобиқи қарори фурӯшанда барои гузаронидани тендер ташкил додашуда;

- консортсиум - муттаҳид гардидани шахсони воқеҳ ва ҳуқуқҳ бе ташкил додани шахси ҳуқуқҳ бо мақсади харидани объекти дар тендер гузошташуда;

- лот - объекти моликияти давлатии ба тендер гузошташуда;

- арзиши ҳадди ақал - арзише, ки лоти ба тендер гузошташуда, он камтар фурӯхта нахоҳад шуд;

- резидент (резидентҳ) - шахси воқеҳ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикитон ҷои зисти муқимҳ дорад, аз он ҷумла муваққатан берун аз марзи он буда ва инчунин шахси ҳуқуқие, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуда ва ба қайд гирифта шудааст;

- ҷайрирезидент (ҷайрирезидентҳ) - шахси воқеҳ, ки ҷои зисти муқимии он берун аз марзи Ҷумҳурии Тоҷикистон (инчунин шахсони муваққатан дар он буда) мебошад; шахси ҳуқуқие, ки мутобиқи қонунгузории давлати хориҷҳ ташкил дода шуда, амал менамояд ва берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст, инчунин намояндагии дипломатии хориҷҳ, тиҷоратҳ ва дигари расмҳ, ташкилотҳои байналмилалҳ, филиалҳо ва намояндагии онҳо, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуданд;

- объект - объекти хусусигардонҳ: саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳомҳ, ки ба давлат тааллуқ доранд; корхонаҳои давлатҳ; қисматҳои истеҳсолҳ ва ҷайриистеҳсолҳ ва сохторҳои алоҳидаи корхонаҳои давлатҳ объекти иҷтимоҳ (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681);

- тендери якдавра - тендере, ки дар он аризадиҳандагон барои дида баромадани комиссия дар як вақт ҳуҷҷатҳоро барои гузаронидани интихоби квалификатсионҳ ва муайян намудани ҷолиб пешниҳод менамоянд;

- номгӯи ҳуҷҷатҳо барои аризадиҳандагон - номгӯи ҳуҷҷатҳо, ки Низомномаи мазкур, рӯйхати саҳмиядорони панҷ ва фоизи зиёдтари саҳмияҳои ҷамъияти саҳомиро соҳибанд ва ахбори иттилоотиро дар бар мегирад;

- ҷолиб - иштироккунандае, ки бо қарори комиссия чун ҷолиби тендер муайян гардидааст;

- харидор - ҷолиб, ки бо фурӯшанда шартномаи хариду фурӯши объектро бастааст;

- Низомнома - Низомнома дар бораи тартиби фурӯши объектҳои моликияти давлатҳ дар тендерҳо;

- ӯҳдадориҳои баъдихусусигардонҳ - ӯҳдадориҳои харидор нисҳбати объекти дар тендери инвеститсионҳ харидашаванда, ки дар пешниҳоди молиявҳ ва техникии харидор нишон дода шудаанд;

- фурӯшанда - мақоме ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати объектҳои моликияти ҷумҳуриявҳ ва Маҷлисҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳр ва ноҳияҳо барои фурӯши объектҳои моликияти дахлдор дар музоядаҳо ваколатдор намудааст;

- нақшаҳо, барномаҳо-нақшаҳо ва барномаҳои хусусигардонии моликияти ҷумҳуриявҳ ва коммуналҳ, ки бо қарорҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо тасдиқ гардидаанд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577);

- тендер - намуди савдо, ки ба он шахсони аз интихоби квалификатсионҳ гузашта роҳ дода шуда, аз тарафи фурӯшанда шартҳои муайян пешбинҳ мегарданд.

- ҳуҷҷатҳои тендерҳ - ҳуҷҷатҳои дар лифофа басташуда, ки аризадиҳандагон барои иштирок ба тендер пешниҳод менамоянд;

- пешниҳоди техникҳ - ҳуҷҷати тартибдодаи иштироккунандаи тендери инвеститсионҳ мутобиқи меъёрҳои муайяннамудаи фурӯшанда;

- савдо - усули тиҷоратҳ ё инвеститсионии фурӯши лот дар тендер;

- шартҳои тендер - шартҳои муайяннамудаи фурӯшанда, ки ҷолиби тендери сармоягузорҳ иҷро намудани онҳоро нисбат ба корхонаи харидашаванда баъд аз пардохти нархи фурӯш ӯҳдадор мегардад;

- иштироккунанда - шахси ҳуқуқии резидентҳ ё ҷайрирезидентҳ ё шахси воқеҳ ё консортсиуми онҳо, ки интихоби квалификатсиониро гузаштаанд;

- пешниҳоди молиявҳ - арзиши барои хариди объект пешниҳоднамудаи иштироккунанда ва ҳангоми тендери инвеститсионҳ инчунин маблаҷи инвеститсионҳ бо сомонҳ;

- объекти иҷтимоие, ки ба моликияти давлатҳ мансуб буда, дар баланси ҷамъияти саҳомии хусусигардида қарор дорад (минбаъд -объекти иҷтимоҳ) иншооти соҳаи маориф, тандурустҳ, истироҳатгоҳҳо ва маҷмааҳои варзишии мансуб ба моликияти давлатҳ, ки дар тавозуни ҷамъиятҳои саҳомии хусусигардида қарор доранд ва тавассути тендери сармоягузорҳ аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатии идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фурӯш бароварда мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681);


II. Муқаррароти умумҳ

2. Тендери якдавра бо шарте гузаронида мешавад, ки агар арзиши объект то як миллион сомониро ташкил диҳад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681, аз 5.12.2013 № 577).

3. Тендери дудавра бо шарте гузаронида мешавад, ки агар арзиши объект аз як миллион сомонҳ зиёд бошад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681, аз 5.12.2013 № 577).

4. Тендери инвеститсионҳ аз рӯи лот, ҳангоми дар он иштирок намудани як иштироккунанда, ки барои лот арзиши на камтар аз арзиши ақалли онро пешниҳод менамояд ва мувофиқи шартҳои тендер пешниҳодҳои молиявҳ ва техникҳ пешкаш мекунад, гузаронида мешавад.

5. Пешниҳодҳои молиявҳ ва техникии иштироккунандагони тендери инвеститсионҳ дар давоми 30 рӯз, аз рӯзи гузаронидани тендер, эътибор доранд.

Маблаҷи сармоягузории иштирокунандагони тендери инвеститсионҳ бояд на кам аз 25 фоизи маблаҷи аз нархи ибтидоии бо тарзи англисҳ ба савдои музоядавҳ баровардашудаи корхонаро ташкил диҳад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188, аз 31.12.2011 № 681).

Ҳангоми дар тендери сармоягузорҳ ба фурӯш баровардани объекти иҷтимоҳ, маблаҷи сармоягузории иштироккунандагони тендер бояд на камтар аз 50 фоизи нархи ибтидоии объектро ташкил диҳад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681).

6. Номгӯи объектҳои дар тендер фурӯхташаванда дар воситаҳои ахбори омма ё сомонаи интернетии фурӯшанда умум дар давоми 10 рӯз, аз рӯзи баста шудани шартномаи хариду фурӯш, чоп карда мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013  № 577).

7. Ҳуҷҷатҳои тендерии иштироккунандагони тендер бо забонҳои тоҷикҳ ё русҳ пешкаш карда мешаванд.


III. Иштирок ба тендер

8. Дар тендер шахсони воқеҳ ва ҳуқуқии резидентҳ ва ҷайрирезидентии бо тартиби муайяннамудаи Низомномаи мазкур ба қайд гирифташуда, ба ҷайр аз шахсони дар банди 9 нишон додашуда, иштирок карда метавонанд.

9. Иштироккунандагони тендер шуда наметавонанд:

- аъзоёни комиссия ва кормандони фурӯшанда;

- ҷолибони музоядаҳои гузашта, аз он ҷумла ҷолибони музоядаҳои фурӯши объектҳои моликияти давлатҳ, ки ӯҳдадориҳои пешбининамудаи Низомномаи мазкур ё Низомнома дар бораи фурӯши объектҳои моликияти давлатҳ дар музоядаҳоро дар муддати дувоздаҳ моҳ аз вақти гузаронидани музоядаҳо, иҷро накардаанд.

10. Шахсони ҳуқуқҳ ва воқеҳ ҳуқуқ доранд, ки барои иштирок намудан ба тендер мустақилона ё дар консортсиум бо дигар шахсони ҳуқуқҳ ва воқеҳ дархост пешниҳод намоянд. Аъзоёни корсортсиум намояндаро барои иштирок ба тендер таъин мекунанд.


IV. Салоҳияти фурӯшанда

11. Салоҳияти фурӯшанда аз инҳо иборат аст:

- тақсим намудани объектҳо ба тендерҳои ҷудогона, муайян намудани мӯҳлат ва ҷои гузаронидани тендерҳо;

- ҷамъбаст ва таҳлили маълумотҳо дар бораи объект;

- муайян намудани тарзҳои гузаронидани тендер;

- муайян намудани мақсаднокии фурӯши саҳмияҳои ҷамъияти саҳомҳ дар тендери тиҷоратҳ бо як ё якчанд лотҳо;

- дар тендери сармоягузорҳ бо як лот ба савдо баровардани саҳмияҳои ҷамъияти саҳомҳ:

- муайян намудани арзиши ҳадди ақали объект;

- муайян намудани ҳаҷми пардохти кафолатҳ;

- муайян намудани шартҳои тендер;

- бекор намудани тендер;

- рақамгузорҳ ба тендер ва лотҳо;

- ташкил додани комиссия;

- тайёр намудани номгӯи ҳуҷҷатҳо барои аризадиҳандагон. Аризадиҳанда метавонад номгӯи ҳуҷҷатҳои мазкурро бо қимати набаландтар аз масрафи барои тайёр намудани онҳо сарфшуда харида гирад:

- тартиб додан ва чоп намудани ахбори иттилоотҳ ва дигар интишороти пешбининамудаи Низомномаи мазкур;

- реклама намудани объектҳо ё ба мутахассисони соҳаи маркетинг, реклама ва алоқа бо аҳли ҷамъият супоридани ин вазифаҳо;

- бастани шартномаҳои хариду фурӯш бо ҷолиби тендер;

- бурдани назорат аз болои иҷро гардидани шартҳои шартномаи хариду фурӯш;

- гузаронидани ҳисоббаробаркунҳ бо аризадиҳандагон, иштироккунандагон ва харидорон;

- ташкил намудани нигоҳдории ҳуҷҷатҳо;

- гузаронидани конференсияҳо дар бораи тендерҳои гузарондашаванда.


V. Ташкилшавҳ ва салоҳияти комиссия

12. Барои гузаронидани тендери сармоягузорҳ фурӯшанда дар ҳайати 9 нафар комиссия ташкил медиҳад, ки ба он намояндагони мақомоти зерин дохил карда мешаванд: 

- фурӯшанда; 

- Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- мақомоти идоракунии соҳавии объекти иҷтимоии ба фурӯш гузошташуда.

Раис ва котиби комиссия аз ҳисоби намояндагони фурӯшанда муайян карда мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681).

 13. Дар ҳар дувоздаҳ моҳ фурӯшанда на камтар аз се нафар аъзоёни комиссияро иваз менамояд.

14. Тамоми протоколҳои комиссия бо ҳуҷҷатҳои тендерии иштироккунандагон, ҷайр аз ҳуҷҷатҳое, ки мувофиқи сархати панҷуми банди 75 ба аризадиҳанда баргардонида мешаванд, аз лаҳзаи эълон намудани ҷолиби тендер барои аҳли ҷомеа кушода мебошанд ва дар дасти фурӯшанда нигоҳ дошта мешаванд.

15. Комиссия:

- ҳуҷҷатҳои тендерии аризадиҳандагон ва пешниҳодоти иштироккунандагонро баррасҳ менамояд;

- интихоби квалификатсионии аризадиҳандагонро мегузаронад;

- рӯзу соати гузаронидани маҷлисҳои комиссияро барои баррасии пешниҳодоти иштироккунандагон муайян менамояд.

- ҷолиби тендерро муайян менамояд.

16. Раиси комиссия ба фаъолияти комиссия роҳбарҳ менамояд.

17. Муовини раиси комиссия аз ҳисоби аъзоёни комиссия дар маҷлиси комиссия интихоб карда мешавад. Муовини раиси комиссия ҳангоми набудани раиси комиссия ба кори комиссия роҳбарҳ, менамояд.

18. Котиби комиссия:

- бастаи ҳуҷҷатҳои тендерии аризадиҳандагонро қабул намуда, ба қайд мегирад;

- барои пуррагҳ ва нигоҳдории ҳуҷҷатҳои тендерҳ масъул мебошад;

- протоколҳои маҷлисҳои комиссияро мебарад;

- дар фаъолияти комиссия вазифаи коргузорҳ ва мувофиқи талаботи Низомномаи мазкур дигар вазифаҳоро иҷро менамояд.

19. Агар дар фаъолияти комиссия на камтар аз панҷ нафар аъзоёни вай ширкат дошта бошанд, он салоҳиятнок ҳисоб карда мешавад.

20. Комиссия қарорро бо аксарияти оддии овозҳо, аз ҳисоби аъзоёни ҳозирбуда, қабул менамояд. Аъзоёни комиссия ҳангоми овоздиҳҳ ҳуқуқи бетараф буданро надоранд. Ҳангоми баробар будани овозҳо, овози раиси комиссия ҳалкунанда ба ҳисоб меравад.

21. Ҳар як аъзои комиссия ҳуқуқ дорад фикри махсуси худро ба тариқи хаттҳ ба котиби комиссия пешниҳод намояд, ки он ба протокол замима мегардад.

22. Комиссия ҳуқуқ надорад, ки:

- дар давоми тамоми давраи тайёрҳ ба тендер ва гузаронидани он ҳама гуна маълумоте, ки ба иштироккунандагони тендер алоқа дорад ё ба рафти тендер таъсир мерасонад, ошкор кунад;

- барои ба сифати иштироккунандаи тендер ба қайд гирифтан, ба ҷайр аз ҳуҷҷатҳои дар боби X Низомномаи мазкур номбаргардида, ҳуҷҷатҳои иловагҳ талаб намояд.

23. Ҳама гуна вайронкуниҳое, ки дар рафти гузаронидани тендер зоҳир мегарданд, аз тарафи комиссия баррасҳ мешаванд ва қарорҳои қабулгардида дар протокол сабт мегарданд.

24. Аъзоёни комиссия ҳуқуқи бо иштироккунандагони тендер гуфтугузор намуданро надоранд.

25. Манъ намудани гуфтугузори дар боло қайдгардида ҳангоми гузаронидани конференсияи фурӯшанда барои инвесторон нисбати он аъзоёни комиссия, ки дар конференсия иштирок менамоянд, гирифта мешавад.


VI. Хабардор кардани аҳли ҷомеа дар бораи гузаронидани тендер

26. Ахбори иттилоотҳ оиди гузаронидани тендер бояд маълумоти зерин дошта бошад:

- ном, суроҷа, телефон ва факси фурӯшанда;

- ном, макони ҷойгиршавҳ, масоҳати умумҳ ва намудҳои асосии фаъолияти объект;

- ҳаҷми лотҳои пешниҳодшаванда бо фоиз аз сармояи оинномавҳ аз ҳар як ҷамъияти саҳомҳ;

- шумораи саҳмиядороне, ки аз 5% зиёдтар саҳмияҳои ҷамъияти саҳомиро соҳибанд;

- рақами тендер ва рақами лотҳо;

- тарзи гузаронидани тендер;

- арзиши хадди ақали лотҳо;

- хаҷми боҷи комиссионҳ;

- ҳаҷми пардохти кафолатҳ ва суратҳисоби фурӯшанда барои гузаронидани пардохти кафолатҳ;

- ҳаҷми истеҳсолоти объект дар соли охирини молиявҳ бо ифодаи пулҳ мувофиқи намунаи (формаи) Ф-1-П (солона);

- шумораи ҳақиқии кормандони объект дар охири соли охирини молиявҳ мувофиқи намунаи (формаи) Ф-1-Т (солона);

- соли оҷози истифодабарии корхона;

- бозори фурӯш ва ҳаҷми фурӯш дар дохили ҷумҳурҳ ва берун аз марзи он дар 12 моҳи пурраи охирин мувофиқи намунаи (формаи) Ф-8- ВС:

- истифодаи иқтидорҳои истеҳсолии объект дар соли охирини молиявҳ мувофиқи намунаи (формаи) Ф-БМ (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681);

- ҷамъи қарзҳои кредиторҳ дар соли охирини молиявҳ мувофиқи маълумоти баланси муҳосибҳ;

- ҷадвали шиносоии озод бо корхонаҳо аз тарафи инвесторони эҳтимолҳ ҳангоми тендери якдавра;

- шартҳои тендер ва мӯҳлати иҷрои онҳо;

- меъёрҳои муайян намудани ҷолиб;

- ҷой (макон) ва мӯҳлати охирини қабули бастаи ҳуҷҷатҳои тендерҳ;

- сана, макон ва вақти кушодани пешниҳодҳои иштироккунандагони тендери якдавра;

- макон ва мӯҳлати охирини эълони огоҳинома дар бораи натиҷаҳои интихоби квалификатсионии иштироккунандагон дар тендери дудавра;

- суроҷа, ки дар он ҷо бастаи ҳуҷҷатҳоро барои аризадиҳандагон гирифтан мумкин аст ва қимати он;

- суроҷаи сомонаи интернетии Интернет, ки ба воситаи он бастаи ҳуҷҷатҳои тендериро бо шакли электронҳ бепул гирифтан мумкин аст (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013 № 577);

- рӯз, соат ва макони гузаронидани конференсия барои сармоягузорони эҳтимолҳ оиди тендерҳои гузаронидашаванда;

- фурӯшанда мутобиқи сархатҳои 10 - 15-и банди 26 ахбори иттилоотҳ дар асоси маълумотҳои пешниҳоднамудаи корхонаҳо ё идораи давлатии омор ахборот тайёр менамояд. Фурӯшанда оиди боэътимодии маълумот дар ахбори иттилоотҳ ҷавобгӯ намебошад.

Маълумоти дар сархатҳои 3,4,10,11,13,14, 15 ва 16 банди 26 дарҷгардида ба объекти иҷтимоҳ, ки тавассути тендери сармоягузорҳ ба фурӯш бароварда мешавад, тааллуқ надорад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681).

27. Номутобиқатии маълумотҳои воқеии корхонаҳо бо маълумотҳои дар сархатҳои 10 - 15-и банди 26 ахбори иттилоотҳ ифодагардида барои беэътибор донистани натиҷаҳои тендер асос шуда наметавонад.

28. Илова ба ахбороти дар банди 26 нишондодашуда, фурӯшанда метавонад дар ахбори иттилоотҳ дигар маълумотро дар бораи ҳолати объект чоп намояд.

29. Хабари иттилоотҳ оид ба гузаронидани тендер бо забони давлатҳ ё забони русҳ дар яке аз рӯзномаҳои ҷумҳуриявҳ як маротиба на дертар аз 30 рӯзи тақвимҳ то санаи гузаронидани тендер чоп мегардад, инчунин дар сомонаи интернетии фурӯшанда ҷойгир карда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013 № 577).

30. Нисбати объектҳои моликияти коммуналҳ, ахбори иттилоотҳ дар воситаҳои ахбори умуми маҳаллҳ, ки дар тамоми ҳудуди минтақаи мазкур паҳн мегарданд, чоп карда мешавад.

31. Ба ҷайр аз нашрияҳои дар банди 30 нишон додашуда, бо салоҳдиди фурӯшанда, ахбори иттилоотҳ дар ҳаҷми пурра ё мухтасар мумкин аст дар дигар воситаҳои ахбори умум, аз он ҷумла, байналмилалҳ, ба чоп расонида шавад.

32. Нусхаҳои ҳамаи ахбори иттилоотҳ дар дасти фурӯшанда нигоҳ дошта мешаванд.

33. Илова ба ахбори иттилоотҳ фурӯшанда метавонад рекламаи тендерро ҷорҳ намояд.

34. Реклама дар шакли озод гузаронида мешавад ва бояд ба ҷалбкунии васеи иштироккунандагон равона карда шавад.

35. Ахбор дар реклама бояд боэътимод (саҳеҳ) буда, ба маълумотҳои дар ахбори иттилоотҳ чопгардида мухолиф набошад.

36. Ҳангоми мавҷудияти ихтилоф дар реклама ва маълумотҳои ахбори иттилоотҳ, маълумотҳои ахбори иттилоотҳ чун асос қабул карда мешаванд. Чунин мухолифат барои бекор кардани тендер ё пас гирифтани объект аз тендер асос шуда наметавонанд.

37. Маълумоти боз ҳам муфассалтар, назар ба маълумоти дар ахбори иттилоотҳ пешниҳодгардида, дар бораи ҳолати молиявҳ ва техникии объектро аз маъмурияти объект ҳангоми шиносоҳ бо он гирифтан мумкин аст.


VII. Бекор кардани тендер ва пас гирифтани объект аз тендер

38. Агар дар ахбори иттилоотҳ маълумотҳои дар сархатҳои якум, шашум, нуҳум, ҳабдаҳум, хаждаҳум, нуздаҳум, бистум, бисту якум, бисту дуюми банди 26 Низомномаи мазкур нишон додашуда мавҷуд набошанд, ё ин ки байни ахбороти иттилоотии ҷудогона аз рӯи сархатҳои мазкур ихтилоф ба қайд гирифта шуда бошанд, фурӯшанда на дертар аз се рӯз, то ба охир расидани мӯҳлати қабули ҳуҷҷатҳои тендерҳ, ҳуқуқ дорад тендерро бекор кунад ва дар бораи бекор гардидани тендер дар ҳамон воситаҳои ахбори умум, ки ахбори иттилоотҳ ба чоп расида буданд, хабар чоп намоянд.

39. Агар дар ахбори иттилоотҳ маълумотҳои дар сархатҳои дуюм, ссюм, хафтум, ҳаждаҳуми банди 26 Низомномаи мазкур нишондодашуда мавҷуд набошанд, ё ин ки байни ахбороти итгилоотии ҷудогона, оиди ин сархатҳо зиддият бақайд гирифта щуда бошанд, фурӯшанда на дертар аз 3 рӯз, то ба охир расидани мӯҳлати қабули ҳуҷҷатҳои тендерҳ, ҳуқуқ дорад объектро аз тендер пас гирад ва дар бораи аз тендер пас гирифтани объект дар ҳамон воситаҳои ахбори умум, ки ахбори иттилоотҳ ба чоп расида буд, хабар чоп менамояд.

40. Ҳолатҳои мухолифати байни дафтари бақайдгирии бастаи ҳуҷҷатҳо ва шумораи ҳақиқии онҳо асоси пас гирифтани объект аз тендер мегардад.

41. Дар ҳама ҳолатҳои бекор гардидани тендер ё пас гирифтани объект аз тендер ахбор дар ин бора бо далелҳои боасоси қарори мазкури фурӯшанда дар рӯзи қабул гардидани қарор ба тахтаи эълонҳо ҷойгир карда мешавад.

42. Фурӯшанда дар тӯли 35 рӯзи бонкҳ баъди ба чоп расидани эълон дар бораи бекор гардидани тендер ё пас гирифтани объект аз тендер савдои такрории онҳоро бо шартҳои аввала мегузаронад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188).


VIII. Қоидаҳои шиносоҳ бо корхона

43. Баъди нашр гардидани ахбори иттилоотҳ имконияти шиносоҳ бо объект барои ҷамъ овардани маълумот дар бораи ҳолати молиявҳ, техникҳ ва воқеҳ дода мешаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681):

- ба ҳама хоҳишмандон, бе ягон шарт ва маҳдудият ҳангоми гузаронидани тендери якдавра;

- ба иштироккунандагон, ки ҳангоми тендери дудавра аз интихоби квалификатсионҳ гузаштаанд.

44. Ҳангоми шиносоҳ бо объект шахсони дар банди 44 нишондодашуда ҳуқуқ доранд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681):

- бо ҳуҷҷатҳои ҳисоботии молиявию муҳосибҳ ва ҳама дигар гуна маълумот, ба ҷайр маълумоте, ки мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон сирри тиҷоратиро ташкил медиҳад, шинос шаванд. Намояндаи объект ба ин шахсон бояд ҳуҷҷати расмҳ пешниҳод намояд, ки сирри тиҷоратҳ будани ҳуҷҷати мазкурро тасдиқ намояд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681);

- бо активҳои воқеии объект шинос шаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681);

- бо ҳар кадом роҳбар ва корманди объект сӯҳбат намоянд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681).

45. Дар ҳолати аз тарафи маъмурияти объект пешниҳод нагардидани маълумоти дар банди 45 ишорагардида, фурӯшанда метавонад нисбат ба роҳбари объект ҷазои интизомҳ истифода барад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681).

46. Маъмурияти объект ҳуқуқ надорад, ки нисбати шахсони мутобиқи банди 44 бо объект шинос гардида маълумот паҳн намояд.


IX. Пардохти кафолатҳ

47. Пардохти кафолатҳ таъмини ӯҳдадориҳои зерини иштироккунандагон мебошад:

- имзо кардани протоколи натиҷаҳои тендер дар ҳолати ҷалабаи онҳо;

- бастани шартномаи хариду фурӯш мувофиқи протоколи натиҷаҳои тендер;

- иҷро намудани шартҳои шартномаи хариду фурӯш;

- пешниҳод намудани маълумоти боэътимод ва ҳуҷҷатҳо барои иштирок намудан дар тендер.

48. Пардохти кафолатҳ барои иштирок намудан ба тендер дар ҳаҷми 350 нишондиҳанда барои ҳисобҳо муқаррар мегардад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188).

49. Пардохти кафолатҳ бо тартиби муқаррарнамудаи ахбори иттилоотҳ дар шакли ҷайринақдҳ гузаронида мешавад.

50. Пардохти кафолатиро ҳам бо асъори конвертатсияшаванда ва ҳам бо асъори миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қурби расмии Бонки миллии Тоҷикистон, дар рӯзи пардохти он гузарондан мумкин аст.

51. Нусхаи ҳуҷҷати пардохти пулҳ, ки гузаронидани пардохти кафолатиро тасдиқ менамояд, дар лифофа бо ҳуҷҷатҳои тендерҳ гузошта мешавад.

53. Ҷолиби тендер ҳуқуқ дорад, ки танҳо баъди дохил гардидани пардохти кафолатҳ ба суратҳисоб ё ҳи2оби асъории дар ахбори иттилоотҳ нишон додашуда шартномаи хариду фурӯшро имзо намояд.

53. Аризадиҳанда метавонад шумораи номаҳдуди пардохти кафолатиро гузаронад. Дар ин ҳолат як пардохти кафолатҳ ҳуқуқи харидани як лотро медиҳад.

54. Пардохти кафолатии аризадиҳандаи ҳангоми тендери дудавра аз интихоби квалификатсионҳ нагузашта дар тӯли се рӯзи бонкҳ, аз рӯзи эълон гардидани натиҷаҳои интихоби квалификатсионҳ, баргардонида мешавад.

55. Пардохти кафолатии ҷолиб, ки шартномаи хариду фурӯшро бастааст, мувофиқи шартномаи хариду фурӯш, ба ҳисоби пардохтҳои оянда ҳисобида мешавад.

56. Пардохти кафолатҳ ба иштироккунанда дар ҳолатҳои зерин баргардонида намешавад:

- дасткашидани аризадиҳанда аз иштирок ба тендер камтар аз 24 соат то мӯҳлати охирини қабули ҳуҷҷатҳои тендерҳ;

- дасткашидани иштироккунандаи аз интихоби квалификатсионҳ гузашта аз пешкаши пешниҳодҳои худ ҳангомн тендери дудавра;

- пешкаш гардидани пешниҳодоти имзогардида ё пешниҳоди молиявии аз ҳадди ақал камтар; даст кашидани ҷолиб аз имзо кардани протоколи натиҷаҳои тендер ё бастани шартномаи хариду фурӯш;

- дасткашидани иштироккунандагони мувофиқи натиҷаҳои тендер ҷойҳои дуюм ва сеюмро гирифта аз бастани шартномаи хариду фурӯш баъди аз тарафи фурӯшанда даъват гардидани онҳо то ба охир расидани мӯҳлати эътибори пешниҳоди онҳо;

- мутобиқи шартномаи хариду фурӯш иҷро нагардидан ё нокифоя иҷро гардидани ӯҳдадориҳо;

- ошкор гардидани ҳуҷҷатҳои сохта ва қалбакии пешниҳоднамудаи аризадиҳанда барои иштирок ба тендер.

57. Баргардонидани пардохти кафолатии иштироккунандагон, ҷайр аз пардохти кафолатии ҷолиб ва иштироккунандагони ҷойҳои дуюм ва сеюмро ишҷолнамуда, дар давоми 3 рӯзи бонкҳ, аз рӯзи муайян гардидани ҷолиб ё санаи бекор кардани тендер ё пас гирифтани объект аз тендер бо ҳамон арзе, ки пардохти кафолатҳ гузаронида шуда буд, сурат мегирад.

58. Пардохти кафолатии иштироккунандагони аз рӯи натиҷаи тендер ҷойҳои дуюм ва сеюмро ишҷолнамуда дар давоми 3 рӯзи бонкҳ баъд аз 30 рӯзи санаи гузаронидани тендер баргардонида мешавад.

59. Дар ҳолати рӯйгардонии фурӯшанда аз имзо намудани шартномаи хариду фурӯш бо ҷолиб, вай вазифадор аст пардохти кафолатиро ба ҷолиб дар ҳаҷми дукарата баргардонад ва инчунин зарари воқеии бо иштироки ӯ дар тендер вобастабударо пардохт намояд.


X. Талабот нисбати ба қайд гирифтани аризадиҳандагон

60. Ба қайд гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерии аризадиҳандагон аз рӯзи чоп гардидани ахбори иттилоотҳ оҷоз ёфта, дар мӯҳлатҳои дар ахбори иттилоотҳ нишон додашуда ба охир мерасад. Ҳангоми қабули ҳуҷҷатҳои тендерҳ ва гузаронидани конференсия фурӯшанда ҳуқуқ надорад, ки дар бораи шахсият ва ё шахсоне, ки онҳо намояндагҳ менамоянд, маълумот талаб намояд.

61. Аризадиҳанда ҳуқуқ надорад, ки барои як лот зиёда аз як бастаи ҳуҷҷатҳои тендериро барои иштирок намудан ба тендер пешниҳод намояд.

62. Котиби комиссия, дар мӯҳлатҳо ва суроҷаи дар ахбори иттилоотҳ нишон додашуда, ҳуҷҷатҳои тендерии дар лифофа басташудаи аризадиҳандагонро қабул менамояд.

63. Ҳангоми қабул намудани бастаи ҳуҷҷатҳои тендерҳ, котиби комиссия онҳоро бо тартиби дохил гардиданашон дар дафтари махсуси дӯхташудаи шуморабандҳ кардашуда ба қайд мегирад (замимаи 1) ба шахси лифофаро супорида забонхат медиҳад (замимаи 2). Рақами ба қайд гирифтани аризадиҳанда ба лифофаи мӯҳркардашуда гузошта мешавад ва он бояд бо рақами бақайдгирии дар дафтар гузошташуда мутобиқ бошад.

64. Бастаи ҳуҷҷатҳои қабулгардида дар сандуқи оҳанини ҷудогонаи котиби комиссия нигоҳ дошта мешаванд. Котиби комиссия барои қабул кардан ва нигоҳдории ҳуҷҷатҳои тендерҳ шахсан ҷавобгар мебошад.

65. Маълумот дар бораи шумораи бастаи ҳуҷҷатҳои қабулкардашуда ошкор карда намешавад.

66. Аризадиҳанда метавонад на дертар аз 24 соат то мӯҳлати охири қабули ҳуҷҷатҳои тендерҳ аз иштирок ба тендер дасткашҳ намояд. Дасткашҳ аз иштирок ба тендер бо тариқи хаттҳ ба котиби комиссия бо нишон додани рақами тендер, рақами лот ва рақами лифофа бо ҳуҷҷатҳои тендерҳ бо замимаи забонхат дар бораи аз тарафи котиб қабул гардидани ҳуҷҷатҳои тендерҳ пешниҳод мегардад. Лифофа ба котиб бо қосид расонида мешавад. Дасткашҳ кардан аз иштирок, ки бо тариқи дигар расонида шудааст, ба эътибор гирифта намешавад. Дар асоси дасткашии аризадиҳанда бо забонхати замимагардида, котиб бастаи ҳуҷҷатҳои тендериро бармегардонад.

67. Ҳангоми гузаронидани тендери якдавра барои ба қайд гирифтани шахси воқеҳ ба сифати аризадиҳанда дар лифофаи басташуда бо навиштаҳоти "Ҳуҷҷатҳои тендерии объекти (номи объект)" пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зерин зарур аст:

- барои резидентҳо - нусхаи ҳуҷҷати шахсияти аризадиҳандаро тасдиқкунанда;

- барои ҷайрирезидентҳо - нусхаи ҳуҷҷати ба забони тоҷикҳ ё русҳ тарҷума ва дар идораи нотариалҳ тасдиқгардида, ки шахсияти аризадиҳандаро тасдиқ менамояд;

- як нусха дархост дар шакли муқарраргардида (замимаи 3);

- дар ҳолате, ки харидор ба воситаи шахси мӯътамад иштирок меварзад - ваколатномаи аз тарафи идораи нотариалҳ тасдиқгардида, ки ваколати намояндаи шахси воқеиро дар имзо намудани ҳуҷҷатҳои тендерҳ тасдиқ менамояд;

- нусхаи ҳуҷҷати пардохти пулҳ, ки гузаронидани пардохти кафолатиро тасдиқ менамояд;

- иқтибос аз ҳисоби бонкии аризадиҳанда, ё нусхаи ҳисоботи муҳосибҳ, ё ҳуҷҷат дар бораи амвол бо арзиши баҳододашудаи онҳо ё баёния дар бораи даромадҳо ва дигар ҳуҷҷатҳо, ки қобилияти адо намудани қарз ва ҳолати устувори молиявии ӯро тасдиқ менамоянд. Ҷайрирезидентҳо ҳуҷҷатҳои дар боло номбаргардидаи ба забони тоҷикҳ ё русҳ тарҷумашуда ва дар идораи нотариалҳ тасдиқшударо пешниҳод менамоянд;

- пешниҳоди молиявҳ дар лифофаи алоҳидаи баста бо навиштаҷоти "Пешниҳоди молиявҳ - номи объекте, ки ба он пешниҳод дода мешавад", ки дар бастаи ҳуҷҷатҳои тендерҳ гузошта мешавад.

Пешниҳоди молиявии тадиқшуда баррасҳ карда намешавад. Маблаҷи инвеститсия дар пешниҳоди молиявҳ бо сомонҳ нишон дода мешавад (замимаи 4);

- пешниҳоди техникҳ ба тендери сармоягузорҳ дар лифофаи алоҳидаи баста бо навиштаҷоти "Пешниҳоди техникҳ - номи объекте, ки ба он пешниҳод дода мешавад", ки дар бастаи ҳуҷҷатҳои тендерҳ гузошта мешавад (замимаи 5). Пешниҳоди техникии тасҳеҳшуда баррасҳ карда намешавад.

68. Ҳангоми гузаронидани тендерҳ якдавра барои ба қайд гирифтани шахси ҳуқуқҳ ба сифати аризадиҳанда дар лифофаи басташуда бо навиштаҷоти "Ҳуҷҷатҳои тендерии объекти (номи объект)" ҳуҷҷатҳои зерин зарур аст:

- як нусха дархост дар шакли муқарраргардида (замимаи 3):

- нусхаи ҳуҷҷати пардохти пулҳ, ки гузаронидани пардохти кафолатиро тасдиқ менамояд;

- ваколатнома, ки ваколати намояндаи шахси ҳуқуқиро дар имзо намудани ҳуҷҷатҳои тендерҳ тасдиқ менамояд ва дар ҳолати роҳбари аввал будани намояндаи шахси ҳуқуқҳ - ҳуҷҷати таъин гардидани ӯро тасдиқкунанда;

- иқтибос аз ҳисоби бонкии аризадиҳанда, ё нусхаи ҳисоботи муҳосибҳ, ё ҳуҷҷат дар бораи амволи вай бо арзиши баҳододашудаи онҳо ва дигар ҳуҷҷатҳо, ки қобили адо намудани қарз ва ҳолати устувори молиявии ӯро тасдиқ менамоянд. Ҷайрирезидентҳо ҳуҷҷатҳои дар боло номбаргардидаи ба забони тоҷикҳ ё русҳ тарҷума ва дар идораи нотариалҳ тасдиқ гардидаро пешниҳод менамоянд;

- пешниҳоди молиявҳ дар лифофаи алоҳидаи баста бо навиштаҷоти "Пешниҳоди молиявҳ - номи объекте, ки ба он пешниҳод дода мешавад", ки дар бастаи ҳуҷҷатҳои тендерҳ гузошта мешавад. Пешниҳоди молиявии тасҳеҳшуда баррасҳ карда намешавад. Маблаҷи сармоягузорҳ дар пешниҳоди молиявҳ бо сомонҳ нишон дода мешавад (замимаи 4);

- пешниҳоди техникҳ ба тендери сармоягузорҳ дар лифофаи алоҳидаи баста бо навиштаҷоти "Пешниҳоди техникҳ - номи объекте, ки ба он пешниҳод дода мешавад", ки дар лифофаи ҳуҷҷатҳои тендерҳ гузошта мешавад (замимаи 5). Пешниҳоди техникии тасҳеҳшуда баррасҳ карда намешавад;

- барои резидентҳо нусхаҳои  бо мӯҳри шахси ҳуқуқии дархосткунанда тасдиқгардидаи оиннома ва шаҳодатнома дар бораи ба қайд гирифта шудани шахси ҳуқуқҳ (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013 № 577);

- барои ҷайрирезидентҳо, иқтибоси қонунии аз реестри тиҷоратҳ ё ҳуҷҷати дигари гирифташуда,_ки шахси амалкунандаи ҳуқуқҳ будани иштироккунандаро мувофиқи қонунгузории кишвари вай тасдиқ мекунад, бо тасдиқи нотарналии тарҷума бо забонҳои тоҷикҳ ва русҳ.

69. Ҳангоми гузаронидани тендери якдавра барои ба қайд гирифтанпи консортсиум ба сифати аризадиҳанда дар лифофаи басташуда бо навиштаҷоти "Ҳуҷҷатҳои тендерии объекти (номи объект)" пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зерин зарур аст;

- як нусха дархост дар шакли муқарраргардида (замимаи 3);

- ваколатномаи бо тарзи нотариалҳ тасдиқшуда дар бораи муайян намудани, намояндаи ба сифати аризадиҳанда баромадкунанда, ки аз тарафи ҳамаи аъзоёни консортсиум имзо шудааст;

- нусхаи ҳуҷҷати пардохти пулҳ, ки гузаронндани пардохти кафолатиро тасдиқ менамояд;

- иқтибос аз ҳисоби бонкии иштироккунандагони консортсиум, ё нусхаи ҳисоботи муҳосибии онҳо, ё ҳуҷҷат дар бораи амволи онҳо бо арзиши баҳододашуда, ё баёния дар бораи даромадҳо ва дигар ҳуҷҷатҳо, ки қобилияти адо намудани қарз ва ҳолати устувори молиявии иштироккунандагони консортсиумро тасдиқ менамоянд. Ҷайрирезидентҳо ҳуҷҷатҳои дар боло номбаргардидаи ба забони тоҷикҳ ё русҳ тарҷума ва дар идораи нотариалҳ тасдиқшударо пешниҳод менамоянд;

- пешниҳоди молиявҳ дар лифофаи алоҳидаи баста бо навиштаҷоти "Пешниҳоди молиявҳ - номи объекте, ки ба он пешниҳод дода мешавад", ки дар лифофаи ҳуҷҷатҳои тендерҳ гузошта мешавад. Пешниҳоди молиявии тасҳеҳшуда баррасҳ карда намешавад. Маблаҷи сармоягузорҳ дар пешниҳоди молиявҳ бо сомонҳ нишон дода мешавад (замимаи 4);

- пешниҳоди техникҳ ба тендери сармоягузорҳ дар лифофаи алоҳидаи баста бо навиштаҷоти "Пешниҳоди техникҳ - номи объекте, ки ба он пешниҳод дода мешавад", ки дар лифофаи ҳуҷҷатҳои тендерҳ гузошта мешавад (замимаи 5). Пешниҳоди техникии тасҳеҳшуда баррасҳ карда намешавад;

- нусхаи дар идораи нотариалҳ тасдиқгардидаи шартномаи байни аъзоёни консортсиум, ки қарори дар тендер чун консортсиум иштирок намудани онҳоро тасдиқ ва ҳиссаи саҳмияҳои ҳар як аъзои консортсиумро муайян мекунад.

70. Ҳангоми гузаронидани тендери дудавра барои ба қайд гирифтан ба сифати аризадиҳанда, шахсони воқеҳ, ҳуқуқҳ ва консортсиумҳо барои гузаронидани интихоби квалификатсионҳ лифофаи басташудаи ҳуҷҷатҳои зеринро бо навиштаҷоти "Ҳуҷҷатҳои тендерии объекти (номи объект)" пешниҳод мекунанд:

- ҳуҷҷатҳои мутобиқан барои шахсони воқеҳ, ҳуқуқҳ ва консортсиумҳо зарурии дар бандҳои 68, 69 ва 70 нишондодашуда, ба ҷайр аз пешниҳодҳои молиявҳ ва техникии дар лифофаи баста бо навиштаҷоти "Пешниҳодот - номи объект", баъди гузаронидани интихоби квалификатсионҳ;

- маълумот дар бораи соҳаи кори шахси ҳуқуқҳ, маълумот дар бораи фаъолият ва ихтисоси шахси ҳуқуқҳ ва маълумот дар бораи фаъолият ё соҳаи аъзоёни консортсиум дар шакли озод;

- рӯйхати шахсони ҳуқуқҳ ва воқеҳ, ки зиёд аз даҳ фоизи сармояи аризадиҳандаро соҳибҳ мекунад.


XI. Интихоби квалификатсионҳ

71. Ҳангоми гузаронидани ҳама гуна тендерҳо аризадиҳандагон барои иштирок ба он бояд аз интихоби квалификатсионҳ гузаранд.

72. Интихоби квалификатсионҳ бе иштироки аризадиҳандагон гузаронида мешавад.

73. Аъзоённ комиссия ҳуҷҷатҳои тендерии пешниҳоднамудаи аризадиҳандаро санҷида, аз интихоби квалификатсионҳ гузаштан ё нагузаштани ӯро муайян мекунанд.

74. Ҳангоми интихоби квалификатсионии тендери тиҷоратҳ:

- комиссия интихоби аризадиҳандагонро то кушодани пешниҳоди молиявҳ мегузаронад.

- аризадиҳанда ҳангоми пешниҳод намудани тамоми ҳуҷҷатҳои фасли X талабкунанда аз интихоби квалификатсионҳ гузашта ба ҳисоб меравад.

- аз рӯи натиҷаҳои интихоби квалификатсионҳ комиссия оид ба натиҷаҳои он мувофиқи шакли дар замимаи 6 нишондодашуда, огоҳинома тартиб медиҳад. Огоҳинома дар рӯзи ба охир расидани интихоби квалификатсионҳ дар тахтаи эълонҳо ҷойгир карда мешавад.

- аризадиҳандагони аз интихоби квалификатсионҳ гузашта, иштироккунандагони тендер мегарданд;

- ба аризадиҳандагоне, ки аз интихоби квалификатсионҳ намегузаранд, пешниҳодҳои молиявҳ ва техникҳ накушода баргардонида мешаванд.

75. Ҳангоми интихоби квалификатсионии тендери сармоягузорҳ:

- баъди ба охир расидани мӯҳлати дар ахбори иттилоотҳ муқарраргардидаи пешниҳоди бастаи ҳуҷҷатҳои лозимҳ барои гузаронидани интихоби квалификатсионҳ, комиссия дар давоми 5 рӯзи бонкҳ интихоби квалификатсионии аризадиҳандагонро мегузаронад;

- баъди шиносоҳ бо ҳуҷҷатҳои аризадиҳанда аъзоёни комиссия намунаи дар замимаи 7 нишон додашударо пур мекунанд. Аъзоёни комиссия ҳуқуқ надоранд, ки байни якдигар масъалаҳои ба интихоби аризадиҳанда алоқаманд ва инчунин нияти худро нисбат ба баҳо додани аризадиҳанда чун аз интихоби квалификатсионҳ гузашта ё нагузашта муҳокима намоянд;

- аъзоёни комиссия намунаҳои пур кардашударо ба котиби комиссия мссупоранд;

- аъзоёни комиссия ҳуқуқ надоранд, ки баҳои худро баъди ба котиби комиссия супоридан таҷйир диҳанд;

- то ба охир расидани маҷлиси комиссия, котиб намунаи ҷамъбастиро дар юораи натиҷаҳои интихоби квалификатсионҳ, ки дар замимаи 8 нишон дода шудааст, якҷоя бо огоҳинома дар бораи натиҷаҳои интихоби квалификатсионҳ тайёр карда, барои имзо намудан ба аъзоёни космиссия пешкаш менамояд. Дар ин ҳол котиб то тайёр шудани намунаи ҷамъбастии натиҷаҳои интихоби квалификатсионҳ ҳуқуқи ошкор намудани баҳогузории ягон аъзои комиссияро ба дигар аъзоҳо надорад. Намунаҳои инфиродҳ ва ҷамъбастии баҳодиҳҳ бояд дар бойгонии (архив) фурӯшанда нигоҳ дошта шаванд;

- аризадиҳанда ҳамон вақт аз интихоби квалификатснонҳ гузашта ҳисоб мешавад, ки агар аксарияти аъзоёни ҳозирбудаи комиссия ӯро ҳамчун аз интихоби квалификатсионҳ гузашта муайян намоянд;

- комиссия аз рӯи натиҷаҳои интихоби квалификатсионҳ дар бораи он бо намунаи дар замимаи 6 барои тендерҳои якдавра ва замимаи 9 барои тендерҳои дудавра нишон додашуда огоҳинома тартиб медиҳад. Дар огоҳинома рақами лифофаҳои аризадиҳандагони аз интихоби квалификатсионҳ гузашта, мӯҳлати охирин ва ҷои пешкаш намудани пешниҳодоти молиявҳ ва техникии иштироккунандагон, инчунин вақт ва ҷои кушода шудани лифофаҳо бо пешниҳодот нишон дода мешаванд. Мӯҳлати охирини пешкаш намудани пешниҳодоти иштироккунандагон камтар аз 15 рӯз аз рӯзи ҷойгир намудани огоҳинома дар суроҷаи фурӯшанда шуда наметавонад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013 № 577);

- огоҳинома дар тахтаи эълонҳо дар рӯзи ба охир расидани интихоби квалификатсионҳ ҷойгир кунонда мешавад. Ҳама хоҳишмандон метавонанд нусхаи огоҳиномаро аз котиби комиссия ё шӯъбаи умумии фурӯшанда гиранд.

XII. Муқаррароти умумии баррасии пешниҳодоти иштироккунандагон ва эътироф кардани ҷолибони тендер

76. Раис ва на камтар аз ду аъзои комиссия, ки яке аз онҳо котиби комиссия мебошад, лифофаҳоро аз сандуқи оҳанин, на барвақттар аз 30 дақиқа то оҷози дида баромадани онҳо берун мекунанд.

77. Раис ва аъзоёни комиссияи ҳангоми берун намудани лифофаҳо бо ҳуҷҷатҳо шумораи воқеии лифофаҳоро бо шумораи дар рӯйхати дафтари бақайдгирҳ буда муқоиса менамоянд ва дар ҳолати номувофиқатҳ, мутобиқи намунаи дар замимаи 10 нишондодашуда, санад дар бораи номувофиқатҳ тайёр менамоянд, ки дар асоси он комиссия оид ба бекор кардани тендер протокол тартиб медиҳад.

78. Раис ва аъзоёни комиссия лифофаҳоро то ҷои гузаронидани маҷлиси комиссия мерасонанд.

79. Ҳангоми тендери дудавра, лифофаҳо бо пешниҳодоти иштироккунандагони дар рӯз ва соати дар огоҳинома оид ба натиҷаҳои интихоби квалификатсионҳ нишон додашуда ва ҳангоми тендери якдавра дар рӯз, бино ва соати гузаронидани тендер, ки дар ахбори иттилоотҳ нишон дода шудааст, аз тарафи раиси комиссия дар ҳузури аъзоёни комиссия ва иштироккунандагон ё намояндаҳои эътимодноки онҳо кушода мешавад.

80. Ҳангоми кушодани лифофаҳо бо пешниҳодоти иштироккунандагон, раиси комиссия бо забонҳои тоҷикҳ ва русҳ нишондиҳандаҳои, пешниҳодоти молиявҳ ва техникии ҳар як иштироккунандаро аз рӯи ҳар як лот эълон менамояд ва онҳоро ба тахта менависад.

81. Комиссия танҳо он пешниҳодоти молиявиро дида мебарояд, ки дар онҳо нархи пешниҳодгардида аз андозаи нархи ҳадди ақали лот баланд бошад.

82. Баъд аз кушодани ҳама лифофаҳои барои як лот додашуда ва дида баромадани пешниҳодоти иштироккунандагон, комиссия дар назди ҳозирбудагон, дар толори гузаронидани тендер, ҷолиби тендерро оид ба лоти мазкур эълон менамояд ва мутобиқи замимаи 11 ҳангоми тендери тиҷоратҳ ва замимаи 12 ҳангоми тендери инвеститсионҳ дар бораи эътироф намудани ҷолиб протокол тартиб медиҳад.

83. Протокол дар бораи эътирофи ҷолиби тендер барои ҳар як лот:

- дар се нусха, яктогҳ барои фурӯшанда, ҷолиб ва комиссия тартиб дода мешавад;

- аз тарафи ҳама аъзоёни комиссия ва ҷолиб, ҳангоми дар толори тендерҳ ҳозир будани он, имзо мегардад;

- ҳангоми дар толори тендерҳ ҳозир набудани ҷолиб аз тарафи ӯ дар давоми 9 рӯзи бонкҳ, аз рӯзи гузаронидани тендер, имзо карда мешавад;

- қарори комиссия барои ҳама мақомоти ҳокимияти иҷроия ҳатмҳ буда, танҳо бо қарори суд бекор карда мешавад.

84. Аз рӯи натиҷаҳои тендер оид ба ҳама лотҳо, бо шакли дар замимаи 13 нишон додашуда, протоколҳои ҷамъбастҳ тартиб дода шуда, дар рӯзи тартиб дода шуданашон ба тахтаи эълонҳо овехта мешаванд.

85. Нусхаи протоколи муайянкунии ҷолиб оид ба ҳар як лот ва протоколи ҷамъбастиро ҳамаи иштироккунандагон аз котиби комиссия гирифта метавонанд.

86. Фурӯшанда дар давоми 10 рӯзи бонкҳ, аз рӯзи гузаронида шудани тендер, бо ҷолиб шартномаи хариду фурӯшро мебандад (шакли намунавии замимаи 14).

Ҳангоми бастани шартномаи хариду фурӯши объекти иҷтимоҳ фурӯшанда мазмуни шакли намунавии замимаи 14-ро ба муқаррароти ҳамин Низомнома мутобиқ менамояд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681).

87. Дар ҳолати аз имзо кардани протокол дар бораи эътироф намудани ҷолиб саркашҳ кардани ҷолиби тендер, комиссия имзо намудани протоколро ба иштирокчии ҷои дуюмро, гирифта ва дар ҳолати дасткашҳ кардани он ба иштирокчии ҷои сеюмро ишҷолкарда пешниҳод менамояд.

88. Дар ҳолати аз бастани шартномаи хариду фурӯш саркашҳ кардани ҷолиб ва ё аз сабаби иҷро нагардидани шартҳои дар сархати якуми банди 108 нишон додашуда бекор гардидани шартнома, фурӯшанда бастани шартномаи хариду фурӯшро ба иштирокчии ҷои дуюмро ишҷолнамуда ва дар ҳолати дасткашҳ кардани он, ба иштирокии ҷои сеюмро ишҷолнамуда пешниҳод менамояд.

89. Дар ҳолати аз бастани шартномаи хариду фурӯш саркашҳ кардани ҷолиб ва ё аз сабаби иҷро нагардидани шартҳои дар сархати якуми банди 108 нишон додашуда бекор гардидани шартнома, фурӯшанда дар ин бора дар мӯҳлати 3 рӯз, аз лаҳзаи ҷавоби рад гирифтан аз ҷолиб, ё гузаштани 30 рӯз аз мӯҳлати дар сархати якуми банди 108, замимаи 15 нишон додашуда дар тахтаи эълонҳо эълон мебарорад. Эълони мазкур ба иштироккунандаи аз рӯи натиҷаҳои тендер ҷои дуюмро ишҷолнамуда, даъватномаи расмҳ барои бастани шартномаи хариду фурӯш дар давоми 5 рӯз аз рӯзи ба чоп расидани эълон мебошад.


XIII. Баррасии пешниҳодоти иштироккунандагон ва эътирофи ҷолибон ҳангоми тендери тиҷоратҳ

90. Баъд аз кушодани тамоми лифофаҳо бо пешниҳодоти молиявҳ ба лоти мазкур, комиссия пешниҳодотро меомӯзад ва ҷолиби тендериштироккунандаеро, ки нархи аз ҳама баланд пешниҳод намудааст, эълон менамояд.

91. Котиби комиссия ба протоколи маҷлиси комиссия нархҳои ба лоти интихобгардида пешниҳоднамудаи ҳар як иштироккунандаро сабт менамояд.

92. Дар ҳолати аз тарафи ду ва ё зиёда иштироккунандагони тендер барои як лот пешниҳод гардидани нархи якхела, комиссия оиди гузаронидани тендери иловагҳ, ки дар он иштироккунандагони мазкур бояд пешниҳодоти молиявии нав пешкаш намоянд, қарор мебарорад.

93. Тендери иловагҳ дар давоми 10 рӯз, аз рӯзи кушодани лифофаҳо бо пешниҳодот, гузаронида мешавад.

94. Комиссия дар тахтаи эълонҳо маълумотро дар бораи сана, ҷой ва вақти гузаронидани тендери иловагҳ ҷойгир менамояд.

95. Ҳангоми гузаронидани тендери иловагҳ иштироккунандагони он ба комиссия лифофаҳоро бо пешниҳодоти молиявии нав, бо шакли дар замимаи 16 нишон додашуда, пешниҳод менамоянд. Дар ин ҳолат нархҳо дар пешниҳодот бояд на камтар аз пештара бошанд. Ба толори гузаронидани тендери иловагҳ иштироккунандагони тендери иловагҳ ё намояндагони ваколатдори онҳо иҷозати даромаданро мегиранд.

96. Агар дар тендери иловагҳ пешниҳодоти молиявии ду ва ё зиёда иштироккунандагон як нарх дошта бошад, голиб иштироккунандае эътироф мегардад, ки барои иштирок дар тендери асосҳ аввал ба қайд гирифта шудааст.


XIV. Баррасии пешниҳодоти иштироккунандагон ва эътирофи ҷолибон ҳангоми тендери инвеститсионҳ

97. Комиссия ҳангоми гузаронидани тендери дудавра, пешниҳодоти молиявҳ ва техникии пешкаш гардидаро дар давоми 3 рӯзи бонкҳ, аз лаҳзаи мӯҳлати охирини пешкаш намудани пешниҳодоти иштироккунандагон, ки дар огоҳинома оид ба натиҷаҳои интихоби квалификатсионҳ нишон дода шудааст, баррасҳ менамояд ва баҳо медиҳад.

98. Котиби комиссия дар протоколи маҷлиси комиссия нишондодҳои пешниҳодоти молиявҳ ва техникии лоти интихобгардидаро дохил менамояд.

99. Комиссия пешниҳодоти молиявҳ ва техникии иштироккунандагонро бо услуби зерин баҳо медиҳад:

- маблаҷи пешниҳоди молиявҳ бо формулаи зерин муайян карда мешавад: А(пм)=Н+Мс, ки дар ин ҷо: А(пм) - арзиши пешниҳоди молиявии иштироккунанда; Н - нархи пешниҳоднамудаи иштироккунанда; Мс - маблаҷи инвеститсияи пешниҳодгардида дар давоми бисту чор моҳ, аз рӯзи имзо гардидани шартномаи хариду фурӯш.

- пешниҳодоти техникҳ бо формулаи зерин баҳогузорҳ мегардад: А(мнк) =12 х Мм х Мкп., ки дар ин ҷо: А(мнк) - зиёдшавии шумораи кормандон нисбат ба шумораи коргарони феълҳ дар давоми як моҳи пеш аз гузаронидани тендер, ки бо ифодаи пулҳ муайян мегардад; Мм - музди меҳнати ҳадди ақал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯзи гузаронидани тендер; Мкп - зиёдшавии пешниҳодгардидаи шумораи кормандон.

100. Маблаҷи умумии пешниҳодоти молиявҳ ва техникии иштироккунанда (Му) бо формулаи зерин муайян мегардад: С= А(пм)+ А(мнк)

101. Ҷолиб иштироккунандае дониста мешавад, ки маблаҷи умумии пешниҳодоти молиявҳ ва техникии ӯ аз ҳама зиёд аст.

102. Агар ду ва зиёда иштироккунандагони тендер баҳои умумии баробар дошта бошанд, ҷолиб иштироккунандае дониста мешавад, ки барои объект нархи зиёдтар пешниҳод намудааст.


XV. Савдои такрорҳ

103. Савдои такрорҳ оид ба фурӯши объектҳо дар ҳолатҳои зерин таъин карда мешаванд:

- агар оид ба объектҳои ба тендер гузошташуда бастаи ҳуҷҷатҳо дохил мешаванд;

- агар аризадиҳандагон интихоби квалификатсиониро нагузаранд;

- агар ҷолиб аз имзо кардани протокол дар бораи эътироф намудани ҷолиб ё бастани шартномаи хариду фурӯш даст кашад, инчунин дигар иштироккунандагон низ, ки ба онҳо имзо кардани протокол дар бораи эътироф намудани ҷолиб ва бастани шартномаи хариду-фурӯш пешниҳод гардида буд, аз он дасткашҳ намоянд.

104. Савдои такрорҳ оид ба корхонаҳое, ки хусусигардонии онҳо мутобиқи Нақшаи стратегҳ амалҳ мешаванд, дар мӯҳлати на дертар аз 35 рӯзи бонкҳ аз рӯзи пайдошавии ҳолатҳои дар банди 104 нишон додашуда, гузаронида мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188).

105. Фурӯшанда ҳуқуқ дорад шартҳои тендерро ҳангоми такроран гузаронидани он таҷйир диҳад.


XVI. Тартиби ҳисобикунҳ

106. Харидор ба суратҳисоби фурӯшанда боҷи комиссиониро ба андозаи 5% аз нархи фурӯши объект, ки ба нархи фурӯш дохил намешавад, мегузаронад.

107. Ҳисоббаробаркунҳ аз рӯи шартномаи хариду фурӯш байни фурӯшанда ва харидор чунин сурат мегирад:

- пешмузд, ба андозаи на камтар аз 15% нархи фурӯши объект, дар мӯҳлати на дертар аз 10 рӯзи бонкҳ, аз рӯзи имзо гардидани шартномаи хариду фурӯш пардохта мешавад. Пардохти кафолатҳ ба ҳисоби пардохти оянда ба ҳисоб гирифта мешавад;

- маблаҷи боқимонда бояд на дертар аз 30 рӯзи бонкҳ, аз рӯзи имзо гардидани шартномаи хариду фурӯш, пардохта шавад.

108. Дар ҳолати ба таъхир андохтани мӯҳлати пешпардохт ё пардохти пурра зиёда аз 10 рӯзи бонкҳ фурӯшанда ҳуқуқ дорад, ки шартномаро яктарафа қатъ кунад ва аз харидор подоши зарарҳои дар қисмати бо пардохти кафолати пешиданашударо талаб намояд.

Дар сурати аз ҷониби харидор пардохт намудани на камтар аз 50 фоизи нархи фурӯши объект мӯҳлати охирини пардохти нархи фурӯш, бо дарназардошти ҷарима, ба 30 рӯзи бонкҳ дароз карда мешавад. Барои ҳар рӯзи дарозшудаи бонкҳ ҷарима ба ҳаҷми 0,2 фоиз аз маблаҷи пардохтнашудаи нархи фурӯши объект ситонида мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013 № 577).

Агар маблаҷи нархи фурӯш ба ҳаҷми пуррааш дар мӯҳлати дарозшуда пардохта нашавад, фурӯшанда вазифадор аст шартномаро яктарафа қатъ карда, харидорро дар мӯҳлати 10 рӯз аз рӯзи ба таъхир андохтани мӯҳлати охирини пардохт дар бораи қатъ кардани шартнома огоҳ намояд. Дар ин ҳолат аз маблаҷи пардохтаи харидор ҷарима ва маблаҷи пардохти кафолатҳ ситонида шуда, маблаҷи боқимонда тибқи тартиби муқарраргардида ба харидор баргардонида мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 5.12.2013 № 577). 


XVII. Ҳуқуқи соҳибмулкҳ

109. Дар давоми 3 рӯзи бонкҳ аз лаҳзаи пардохти пурраи нархи фурӯши объект, фурӯшанда ва харидор бояд санади супоридану қабули объектро, ки ҷузъи ҷудонашавандаи шартномаи хариду фурӯш мебошад, ба имзо расонанд (замимаи 17). Санади супоридану қабул асос барои гирифтани шаҳодатнома дар бораи ҳуқуқи соҳибмулкҳ мебошад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188).

110. Дар ҳолати бастаи саҳмияҳо будани объект, санади супоридану қабули саҳмияҳо барои дохил намудани таҷйирот ба номгӯи, ки бо тартиби муайянанмудаи қонунгузорҳ бурда мешавад, асос мебошад.

111. Ҳуҷҷате, ки ҳуқуқи соҳибмулкиро тасдиқ менамояд, шаҳодатнома мебошад, ки аз тарафи мақомоти давлатии ваколатдор дода мешавад.

112. Фурӯши объекти хусусигардонҳ ба шахсони сеюм дар давраи амал намудани шартномаи хариду фурӯш, мувофиқи моддаи 420 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, танҳо бо розигии фурӯшанда имконият дорад.

113. Аз лаҳзаи гирифтани шаҳодатнома дар бораи ҳуқуқи соҳибмулкҳ, мувофиқи банди 112-и Низомномаи мазкур, харидор ҳуқуқи истифодабарҳ, идоракунҳ ва соҳибикунии моликияти харидашударо пайдо менамояд.

114. Харидори объекти иҷтимоҳ дар муддати то 7 сол наметавонад соҳаи фаъолияти объекти хусусигардидаро таҷйир диҳад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681).


XVIII. Назорат аз болои иҷрои ӯҳдадориҳои баъди хусусигардонҳ

115. Фурӯшанда ва харидор дар баробари имзо кардани санади супоридану қабули объект дар асоси китоби ҳисоб кардани музди кор, протоколи шумораи коргарони воқеии корхонаро дар моҳи пеш аз моҳи гузаронидани тендер имзо менамоянд.

116. Назорати иҷрои ӯҳдадориҳоро оид ба зиёд намудани шумораи кормандон фурӯшанда, баъди ба охир расидани бисту чор моҳ аз лаҳзаи баста шудани шартномаи хариду фурӯши объект, дар асоси китоби ҳисоб кардани музди кор дар моҳи пеш аз моҳи назоратҳ, мебарад.

117. То ба охир расидани мӯҳлати иҷроиши ӯҳдадориҳо харидор бояд ҳисоботи ҳисобдории объектро ба стандарти байналмилалии ҳисоботи ҳисобдории мутобиқ намояд.

118. Баъди ба охир расидани мӯҳлати иҷрои ӯҳдадориҳо оид ба сармоягузорҳ, харидор ба фурӯшанда баланси муҳосибавҳ бо хулосаи аудиторҳ пешниҳод менамояд.

119. Дар ҳолати пеш аз мӯҳлат иҷро гардидани ӯҳдадориҳои харидор оид ба зиёд намудани шумораи кормандон ва сармоягузориҳо, фурӯшанда баъди ду сол дар бораи иҷро гардидани ӯҳдадориҳои мазкур санад медиҳад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010  № 188).


XIX. Оқибатҳои иҷро нагардидани ӯҳдадориҳои баъди хусусигардонҳ

120. Ҳангоми ба шумораи зиёда аз 50%, вале камтар аз 100% иҷро гардидани ӯҳдадориҳои баъдихусусигардонии харидор дар мӯҳлатҳои дар шартнома нишон додашуда, фурӯшанда мӯҳлати иҷрои қисми боқимондаи ӯҳдадориҳоро ба мӯҳлати то 24 моҳ дароз менамояд.

121. Ҳангоми ба шумораи камтар аз 50% иҷро гардидани ӯҳдадориҳо ба зиёд намудани шумораи кормандон дар мӯҳлати то 24 моҳ аз рӯзи баста шудани шартномаи хариду фурӯш ва ҳангоми то ба сад фоид иҷро нагардидани ӯҳдадориҳо баъди ба охир расидани мӯҳлати дароз кардашудаи дар банди 120 нишон додашуда, харидор мувофиқи формулаи зерин ҷарима медиҳад: Х=(Мк+Аи) х (Мк+Змк-Мхк), ки дар ин ҷо: Х - ҷарима барои иҷро намгардидани ӯҳдадориҳо оид ба зиёд намудани шумораи кормандон; Мкҳаҷми музди кории миёнаи 24 моҳа ,дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи соҳаи фаъолияти объект баъди хусусигардонии он, ки бо маълумотҳои идораи давлатии оморҳ муайян карда мешавад; Аи - арзиши 24 моҳаи андози иҷтимоҳ, ки ба музди кории миёнаи моҳона баста мешавад; Мхк - шумораи феълии кормандони объект баъди ба охир расидани бисту чор моҳ аз лаҳзаи баста шудани шартномаи хариду фурӯши объект дар асоси китоби ҳисоб кардани музди кор; Мк - шумораи коргарони феълии дар протокол мувофиқи банди 115 нишон додашуда; Змк - ӯҳдадории қабулнамудаи харидор оиди зиёд намудани шумораи кормандон, мебошад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 31.12.2011  № 681)

122. Ҷарима аз рӯи натиҷаҳои санҷиши иҷрои ӯҳдадориҳои мазкур, ки дар банди 116 нишон дода шудааст, баста мешавад.

123. Ҳангоми ба шумораи зиёда аз 50% иҷро гардидани ӯҳдадориҳо оид ба сармоягузорҳ дар мӯҳлати то 24 моҳ аз рӯзи баста шудани шартномаи хариду фурӯш ва инчунин ҳангоми то ба 100% иҷро нагардидани ӯҳдадориҳои қабулгардида баъд аз ба охир расидани мӯҳлати дароз кардашудаи дар банди 120 нишон додашуда, харидор ҷарима мепардозад. Ҷарима аз рӯи ҳисоби арзиши баҳододашуда, мувофиқи Дастуруламал дар бораи муайян намудани арзиши объектҳое, ки хусуси гардонида мешаванд, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 майи соли 1997 № 181 тасдиқ гардидааст, бо нигоҳ доштани маблаҷи пештар пардохтнамудаи дар натиҷаи тендер ба даст омадаи харидор баста мешавад.

124. Дар ҳолати харидори объект будани консортсиум, тамоми аъзоёни консортсиум барои пардохти ҷарима оид ба иҷро нагардидани ӯҳдадории мазкур баробар ҷавобгаранд.

125. Дар ҳолатҳои аз пардохти санксияи ҷаримавҳ саркашҳ намудани харидор, фурӯшанда бояд дар мӯҳлатҳо ва тартиби муайяннамудаи қонунгузории мурофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба суд муроҷиат намояд.